Recollida

L'AMB és l'encarregada de coordinar i donar suport als municipis per al correcte funcionament de la gestió dels residus. Ara bé, serveis com la recollida de residus són competència municipal i per aquest motiu no hi ha un sistema únic a tot el territori metropolità.

Contenidors al carrer

Cada municipi decideix en funció de la mida, la densitat o les característiques urbanes, quin model és més viable. Tot i que el model majoritari continua sent el de contenidors, ja sigui a la vorera o en àrees d'aportació, hi ha altres sistemes, com la recollida pneumàtica, les recollides porta a porta o les deixalleries.

Contenidors al carrer

Al territori metropolità els contenidors es classifiquen en cinc tipus de deixalles que, amb molt poques excepcions, s'identifiquen per colors.

Contenidor de residus
Marró
Brossa orgànica (restes de menjar, flors seques...)
Contenidors verd
Verd
Envasos de vidre
Contenidor blau
Blau
Paper i cartró
Contenidor groc
Groc
Envasos domèstics (brics, llaunes, ampolles i bosses de plàstic)
Contenidor gris
Gris
Resta (pols, bolquers i materials no inclosos a les altres categories)

Evolució de la recollida de fraccions bàsiques


Els residus especials (pots de pintura, restes de petites obres, radiografies...) no es recullen en cap contenidor de carrer i cal portar-los a les deixalleries.

Hi ha cinc municipis (Castellbisbal, el Papiol, Molins de Rei, Torrelles de Llobregat i Corbera de Llobregat) que utilitzen el sistema de recollida de Residu Mínim i, per tant, no tenen contenidor groc i recullen els envasos domèstics juntament amb la resta.

Les formes dels contenidors i els sistemes de transport fins a les plantes de tractament poden ser molt variats. L'ajuntament de cada municipi decideix quin sistema vol utilitzar en funció de les seves necessitats.

Hi ha alguns contenidors que, per raons urbanístiques o estètiques, es troben soterrats, de manera que només queda a l'alçada del carrer una obertura per introduir-hi les deixalles.

Sistema pneumàtic

Consisteix en contenidors soterrats que es buiden per aspiració des d'una central o des d'un camió mòbil.

Deixalleries

Les deixalleries (o punts verds a la ciutat de Barcelona) són instal·lacions que emmagatzemen residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària. Són els ciutadans els que han de portar a la deixalleria els residus dels quals es vulguin desfer.

Quins residus es poden dur a una deixalleria?

Es consideren residus municipals aquells que es generen als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per naturalesa o composició es poden assimilar als residus municipals, com ara els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els mobles i els estris, i els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i de reparació domiciliària.

Les deixalleries no recullen residus que puguin considerar perillosos, com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques i recipients que hagin contingut materials perillosos.

Complint la Llei 6/1993 de residus, tots els municipis de més de 5.000 habitants disposen d'una deixalleria pròpia. A tota l'àrea metropolitana hi ha un total de 65 deixalleries (deixalleries als municipis i punts verds a Barcelona) i diverses deixalleries mòbils que tenen la finalitat d'apropar aquest servei als ciutadans.

Deixalleries i punts verds al territoriQuè fan?

Les deixalleries tenen un seguit de contenidors grans indentificats per poder classificar i separar els residus. Una instal·lació estàndard disposa de la següent distribució:
  • Zona de descàrrega amb la identificació de cada residu.
  • Bàscula.
  • Zona de residus especials.

Part dels residus que es recullen a les deixalleries es gestionen a través dels sistemes integrats de gestió (SIG) autoritzats:

Ecovidrio (envasos de vidre).
Ecoembes (envasos lleugers amb punt verd).
OFIRAEE (electrodomèstics i llum).
Signus (pneumàtics usats).
TNU (pneumàtics usats).
OFIPILAS (piles).

Una part dels residus que es porten a deixalleries es reutilitza. Això vol dir que els objectes es tornen a usar com a tals, sense fer cap procés de reciclatge dels materials.


Recollida al carrer

Els residus domèstics més voluminosos, com mobles i trastos vells, que no tenen cabuda als contenidors ordinaris, es recullen directament al carrer.

La freqüència i la forma de recollida depèn de cada municipi. En alguns casos s'estableix un dia i una hora a la setmana perquè els ciutadans puguin baixar-los, i en altres casos cal trucar al telèfon d'atenció ciutadana per organitzar la recollida.

Recollida porta a porta

Alguns municipis del territori metropolità han decidit eliminar els contenidors del carrer i fan la recollida a la porta de cada casa establint un calendari fix. Habitualment es recullen els residus orgànics 3 o 4 cops per setmana i la resta un cop. Només hi ha alguns contenidors per a emergències en punts determinats.

Altres sistemes

Es tracta de sistemes integrats de gestió (SIG) i dels grans generadors (habitualment establiments).

Sistemes integrats de gestió (SGI): molts residus d'origen domèstic també es poden recollir per vies complementàries, com ara sistemes de gestió integrats. Així, els medicaments es poden deixar a les farmàcies i les piles als establiments comercialitzadors. Els electrodomèstics obsolets, especialment si són petits, es poden dipositar a l'establiment on es compra un nou aparell o bé portar-los a la deixalleria.

Grans generadors: hi ha sistemes de recollida porta a porta específics que cada vegada es promouen més, com ara l'oli o els pneumàtics als tallers d'automoció. Aquests sistemes s'organitzen a través dels gremis i/o altres associacions professionals.
Prova: $provaURL