Propostes ApS de Compartim un Futur

Back

| Subject: Environmental Education

L'AMB ha desenvolupat projectes ambientals basats en aquesta metodologia d'aprenentatge

El programa Compartim un Futur de l'AMB continua donant suport a centres educatius metropolitans per desenvolupar projectes de servei comunitari o aprenentatge servei (ApS) en l'àmbit de l'educació ambiental. Així, durant el curs 2019-2020 l'AMB facilitarà assessorament a un màxim de 10 centres educatius de secundària per dur a terme alguna de les següents propostes dirigides a 3r i 4t d'ESO.

Cal tenir en compte que per a aquest curs serà obligatòria la integració d'un projecte d'aprenentatge servei (ApS) dins de les activitats curriculars. L'ApS és una proposta educativa en la qual els participants es formen treballant en les necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de contribuir a satisfer-les. Els alumnes, alhora que ofereixen un servei comunitari, exerceixen de ciutadans i desenvolupen un compromís cívic.

fullet promocional


Les propostes són Dràstics amb els plàstics, amb l'objectiu principal de reduir la generació de residus de plàstic, Els vigilants de l'aire, centrat en la contaminació atmosfèrica, i Rehabilitació energètica d'edificis residencials, basat en l'anàlisi d'edificis per millorar-ne l'eficiència energètica.

L'assessorament gratuït especialitzat d'aquests projectes a 10 centres de secundària consistirà en sessions informatives i formatives al professorat, sessions formatives a l'alumnat i seguiment del projecte i resolució de consultes a través del servei telefònic i el correu electrònic.

Els centres escolars que hi estiguin interessats han d'enviar el formulari de sol·licitud omplert, abans del 3 de juny, al correu electrònic: educacioambiental@amb.cat

Formulari de sol·licitud projecte ApS

A partir de la setmana del 17 de juny es donarà resposta als centres. En cas de ser seleccionats, les primeres sessions d'informació i assessorament es podrien dur a terme durant els mesos de juny i juliol.

Condicions i criteris de selecció

Els centres que són elegibles han d'estar ubicats en un municipi metropolità i tenir titularitat pública.

Els criteris que l'AMB tindrà en compte a l'hora de seleccionar-los són els següents:
  1. Nombre d'assignatures que participen en el projecte. Es considera que amb els projectes interdisciplinaris l'alumnat adquirirà un aprenentatge més significatiu i competencial, a més de guanyar autonomia i motivació.
  2. Distribució territorial. L'AMB vetllarà perquè els centres seleccionats estiguin distribuïts pel territori metropolità.
  3. L'AMB prioritzarà els centres educatius que no hagin fet ni estiguin fent projectes de servei comunitari ambiental amb el suport de l'AMB o de qualsevol altra administració pública.
  4. Motivació. L'AMB valorarà la motivació que el centre detalli en la seva sol·licitud.
  5. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds en cas que es rebin peticions amb característiques similars.
  6. L'AMB tindrà en compte que es duguin a terme els tres projectes que s'ofereixen.
Els centres educatius seleccionats hauran de comprometre's a:
  • Difondre el projecte a través de les xarxes socials, bloc o butlletí del centre educatiu (caldrà indicar que s'ha rebut suport de l'AMB).
  • Aportar imatges durant el desenvolupament del projecte (prèviament caldrà haver lliurat a l'AMB el document de cessió de drets d'imatge).
  • Fer un retorn del desenvolupament i resultats del projecte a l'AMB per tal de fer-ne difusió i incloure'l a la llista de projectes de servei comunitari al web.

Prova: $provaURL