Sectors pendents de planejament (refós)

Back

Sectors pendents de planejament (refós)

Technical file card

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon a la delimitació dels sectors en sòl urbanitzable pendent de planejament derivat que han estat delimitats pel planejament general (o per posteriors modificacions) i que tenen l'objectiu de concretar les qualificacions urbanístiques.
També inclou la delimitació dels sectors en sòl urbanitzable que ja tenen el planejament derivat aprovat però que encara no es poden considerar sòl urbà consolidat.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View