Rendes d'inserció

Back

Benefeciaris de la RAI i de l'RMI en tant per mil

Technical file card

Beneficiaris de la Renda Activa d'Inserció (RAI) sobre el total de població de 45-64 anys, en tant per mil i beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) sobre el total de població del municipi, en tant per mil.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation