Qualificació urbanística del sòl prevista pel PGM

Back

Qualificació urbanística del sòl prevista pel PGM

Technical file card

El PGM es va aprovar el 14 de juliol de 1976. Els documents es poden consultar fent una cerca amb el codi DGU 1976/000477 a la pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.
L'expedient consta d'una memòria i quatre sèries de plànols:

  • Sèrie B1 – escala 1:10.000 – Clasificación del suelo según régimen jurídico y sectores de planeamiento
  • Sèrie B2 – escala 1:5.000 – División general del territorio según calificación urbanística
  • Sèrie B3 – escala 1:10.000 – Estructura general y orgánica del territorio
  • Sèrie B4 – escala 1:25.000 – Redes fundamentales de los servicios públicos
La informació que s'ha restituït en aquest producte correspon als plànols de la sèrie B2.

També s'ha utilitzat de referència un document refós de planejament a escala 1:2.000 aprovat posteriorment (amb data 1984) per a tots els municipis de l'AMB excepte pel municipi de Barcelona.

En el cas de Barcelona s'ha restituït únicament en referència a la informació de la documentació del PGM Sèrie B2. Tot i així per tal d'obtenir una informació coherent en el seu nivell de detall, fem una interpretació pròpia en aquells punts que no queden prou definits a escala 1:5.000. Per a fer aquesta interpretació també s'ha utilitzat en alguns casos un document refós de planejament a escala 1:2.000 que no va ser aprovat.

Base cartogràfica utilitzada

Aquesta restitució s'ha fet sobre la base cartogràfica de l'AMB amb data 2009. A vegades això ha implicat un esforç de reinterpretació quan la cartografia actual diferia molt de la cartografia original del PGM.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SHAPE File card
  • Catalan
Nom del Shape pcl SHAPE DE QUALIFICACIONS DE PGM
Tipus de Shape Polígon
Descripció Cada polígon conté informació sobre la qualificació del sòl (zones o sistemes) de tots els municipis de l'ÀMB, segons el Pla General Metropolità del 1976.
Nom del camp Contingut Descripció
CLAU_URB 15 caràcters Conté el text de la clau urbanística del polígon, segons el PGM.
PLAN PG
PD
"PG" indica que la clau urbanística prové directament del PGM o POUM i no hi ha cap planejament derivat que li afecti.
"PD" indica que la clau urbanística prové d'un planejament derivat. Els paràmetres urbanístics són similars a la clau definida pel PGM o POUM corresponent.
CODI_INE 5 caràcters Codi ine que identifica el municipi.
COLOR 15 caràcters (aquest camp només és vàlid per temes de representació)
Download
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service -- Servei que ofereix les dades en format KMZ View