Qualificació urbanística del sòl (refós)

Back

Qualificació urbanística del sòl (refós)

Technical file card

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

S'ha transcrit la qualificació en zones i sistemes determinades pel planejament vigent. Aquesta transcripció s'ha realitzat de la següent manera:

  • Per una banda, s'ha fet la transcripció literal de la clau urbanística que determina el planejament derivat, en el cas que hi hagi. Aquesta transcripció només es visible a escales petites.
  • Per altra banda, la clau de planejament derivat s'ha assimilat a la clau més semblant de les definides pel PGM o POUM del municipi. Aquesta assimilació es representa o bé dins un cercle, o bé dins un quadrat, o bé dins un quadrat amb asterisc.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View