Mercaderies per via marítima

Back

Quantitat anual d'entrada i sortida de mercaderies (en tn) pel Port de Barcelona, via marítima

Technical file card

Evolució anual de la quantitat d'entrada i sortida  de mercaderies (en tn) pel Port de Barcelona, via marítima

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation