Expedients de planejament urbanístic (refós)

Back

Expedients de planejament urbanístic (refós)

Technical file card

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon al perímetre dels diferents expedients urbanístics vigents aprovats fins a la data d'actualització i que es corresponen a les figures de planejament general i derivat que defineix la llei d'urbanisme. El codi de l'expedient és el codi assignat per la Direcció General d'Urbanisme.
El contingut pròpiament d'aquests expedients es transcriu a la categoria corresponent (qualificació urbanística, ordenació volumètrica, etc.).

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View