Classificació urbanística del sòl (refós)

Back

Classificació urbanística del sòl (refós)

Technical file card

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, al TÍTOL SEGON, defineix el concepte de classificació del sòl i determina que aquest pot ser sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable.  Els POUM són les figures de planejament encarregades d'efectuar aquesta classificació, sí bé, en el transcurs dels temps, les figures de planejament que el desenvolupen (Plans Parcials, Plans Especials, Modificacions de Pla General) la poden fer modificar. En certs casos, la veritable consecució d'aquestes modificacions depèn de figures de gestió que no són estrictament Planejament Derivat. És aquesta la raó per la qual la informació de la Classificació de Sòl que oferim és "proposada", i s'ha interpretat en funció del POUM original, les següents figures de planejament aprovades i la constatació (sigui confirmada per l'Ajuntament o no) que els terrenys afectats han adquirit la condició de solar (art. 29 Llei 2/2002, del 14 de març).

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View