1672_IERMB_Renda familiar disponible bruta per habitant

Back

Informació sobre la renda familiar disponible bruta per habitant.

Technical file card

Evolució de la renda familiar disponible bruta per habitant (en milers d'euros). 

Aquesta macromagnitud mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
  • Catalan
View

More infomation