Sol·licitud de la targeta T-16 i altres gestions

Tornar

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi l'infant.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta T 16
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Avís

Els nens o nenes posseïdors de la targeta T-16 han de passar-la sempre per les màquines validadores per accedir als transports públics i han de portar obligatòriament el document d'identificació personal (DNI, NIE, passaport o Llibre de famíla), quan viatgin en transport públic amb la T-16.


La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixin.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que cal validar a cada viatge i només el pot fer servir el titular.

La targeta T-16 és gratuïta en la seva primera emissió.

Imatge de la part frontal del títol de transport T16
La renovació dels títols es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica, a mesura que es vagin produint els diferents venciments, que coincideixen amb la data d'aniversari del menor.

La data final de caducitat de la targeta será el 31 de desembre de l'any en que el nen compleix els 16 anys. La nova Targeta T-16 es rep al domicili sense necessitat de tramitar una nova sol·licitud.

Únicament tindran un cost d'emissió les targetes originades per una sol·licitud de duplicat per pèrdua, per robatori o per canvi de zona del titular.

Què haig de fer per sol·licitar-la?

Els interessats a obtenir la T-16 han de presentar la seva sol·licitud, degudament emplenada, adjuntar una fotocòpia del DNI/NIE/passaport o Llibre de familia (de la pàgina on apareix número -la 1ª pàgina- i la pàgina on apareix el nom) del nen o la nena.

Com podeu obtenir-la:

Mitjançant el web T-16. A la tramitació online haurà d'adjuntar un arxiu amb el document del DNI/NIE/passaport o llibre de família (de la pàgina on apareix número – la 1a pàgina – i la pàgina on apareix el nom) del nen o la nena.

Web T-16

També la podeu obtenir: 
 • A les oficines d'atenció al ciutadà del vostre ajuntament.
 • A les oficines d'atenció al client dels operadors de transport.
 • Per correu postal, en cas que l'ajuntament l'enviï.
La tramitació es pot fer per correu postal o per internet. La tramitació online és molt més àgil i permet la recepció de la targeta abans, degut a la no existència d'enviaments postals.

Què cal fer si no funciona o es perd?

En cas que la targeta funcioni malament i una màquina validadora la rebutgi, els agents d'estacions o els conductors d'autobús recolliran la T-16 espatllada i en facilitaran un bescanvi provisional, vàlida per a un període de 45 dies. En aquest termini la persona titular rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original.

En el cas que el bescanvi hagi caducat i encara no hagi rebut la nova T-16 s'ha de posar en contacte amb el telèfon 010.

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se'n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €). L'interessat ha d'emplenar l'imprès de sol·licitud amb les dades del menor i del responsable (pare/mare/tutor legal). No cal ni el document del menor ni la signatura, sempre que el document identificador (DNI, passaport, NIE o Llibre de familia) continuï essent el mateix i que la persona responsable que demana el duplicat coincideixi amb la persona responsable que va fer la primera sol·licitud del títol de transport.

Que cal fer si es canvien les dades personals del menor?

Ha d'enviar el nou document en vigor identificatiu: DNI, NIE, Passaport ó llibre de família, mitjançant la nostra part privada de forma telemàtica o fent servir un sobre resposta, tal i com s'explica a l'apartat tramitació presencial d'aquesta pàgina. Haurà de lliurar l'antiga targeta i se li tramitarà la nova sense cap cost.

Què cal fer si es canvia el domicili del menor?

Si és necessari modificar la zona tarifària per canvi de domicili del nen o la nena, es pot sol·licitar una nova emissió de la targeta. Aquesta reedició també es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35€). Si és un canvi dintre de la mateixa zona s'ha de notificar a través del telèfon 010 o a través de la bústia de la nostre web.

Podeu obtenir l'imprès de la sol·licitud del duplicat de la targeta T-16:
 • Al web des de la secció accés privat (cal estar registrat) Accés privat
 • Accedint a la versió de formulari editable i imprimible
 • A les oficines d'atenció ciutadana del seu ajuntament
 • A les oficines d'atenció al client dels operadors de transport.


A qui va dirigit

A tots els infants entre 4 i 16 anys empadronats en algun dels municipis metropolitans.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, entre els 4 i 16 anys d'edat.

Es pot tramitar 30 dies abans que el menor compleixi els 4 anys.


Requisits

Puja

Taxes

La targeta T-16 és gratuïta.

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se'n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició o duplicat es fa previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).

Les noves emissions de targeta per canvi de domicili en una zona tarifària diferent es fan previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

(només per correu postal)


Sol·licitar-la per primera vegada
 1. Empleneu el formulari de sol·licitud (les tres parts), imprimiu-lo i signeu-lo.
 2. Introduïu en el sobre de resposta el full de sol·licitud i una fotocòpia (dues cares) del DNI/NIE/passaport de l'infant o Llibre de família (per la pàgina on apareix el número -la 1a pàgina- i la pàgina on apareix el nom del nen o nena).
 3. Envieu el sobre per correu ordinari. 
L'infant rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud. 

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost el termini de lliurament de la targeta és superior a l'habitual.

La tramitació online és molt més àgil que la presencial i permet la recepció de la targeta abans, degut a la no existència d'enviaments postals.

Sol·licitud per canvi de zona tarifària

En cas que es canviï de domicili i el nou no estigui en la mateixa zona tarifària:
 • Si el nou domicili del titular de la T-16 no pertany a la mateixa zona tarifària a la qual estava associada la targeta, el beneficiari ha de sol·licitar una nova T-16 per canvi de zona (nova emissió) amb el formulari adjunt "Formulari per canvi de zona tarifària".
 • Aquesta reedició també es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35€).
Si és un canvi dintre de la mateixa zona s'ha de notificar a través del telèfon 010 o a través del formulari de contacte.

Puja

En línia

Sol·licitar-la per primera vegada

Abans d'iniciar el procés assegureu-vos de tenir al vostre ordinador el document escanejat del DNI/NIE/passaport o Llibre de família (per la pàgina on apareix el número -la 1a pàgina- i la pàgina on apareix el nom del nen o nena) en format JPG o PDF. Un cop fet, accediu al web, empleneu el formulari i adjunteu la imatge escanejada del DNI/NIE/passaport.

L'infant rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud.

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost el termini de lliurament de la targeta és superior a l'habitual. 

Durant el procés de sol·licitud telemàtica serà imprescindible marcar l'acceptació de les condicions.

La tramitació online és molt més àgil que la presencial i permet la recepció de la targeta abans, degut a la no existència d'enviaments postals.

Sol·licitud de duplicats i altres gestions

Tramitar per internet altres gestions, com duplicats i canvis de zona (cal estar registrat o donar-s'hi d'alta)

Puja

Resposta de l'Administració

El nen o la nena rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada, en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud.

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost, el termini de lliurament de la targeta serà superior a l'habitual.

Si residiu en un dels municipis de la zona tarifària 1 i voleu conèixer l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud o consultar el sistema d'emissió de la targeta T-16 a aquesta zona, podeu trucar al 010  o a través del següent formulari:

Queixes i suggeriments

Puja