Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència. Convocatòria 2021

Tornar

Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 26 de gener de 2021 i publicada al BOPB l'1 de febrer de 20201, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Portal de Transparència
Subtema:
Subvencions a la recerca
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Sol·licitud de subvenció (annex I)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Declaració de compliment de requisits (annex II)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Identificació financera (annex III)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Instància genèrica per registre electrònic En línia

Registre

Descripció

Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 80.750 euros, que té com a finalitat principal potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, en aplicació de la Llei de transparència en l'àmbit metropolità.

Concessió de subvencions a les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin propostes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern a través d'un procés de concurrència pública competitiva

El percentatge màxim subvencionable dels projectes que resultin seleccionats pot ser del 100%. 

Projectes subvencionables

Les actuacions subvencionades, que poden haver començat abans de la publicació de la convocatòria al BOPB, s'hauran d'emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

 • Dret d'accés a la informació pública
 • Retiment de comptes i publicitat activa
 • Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
 • Prevenció de la corrupció
 • Cartes de serveis
 • Equitat de gènere i bon govern
 • Grups d'interès: regulació i registres
 • Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
 • Subjectes obligats a la Llei 19/2014
 • Alts càrrecs i transparència
 • Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
 • Transparència, dret d'accés i protecció de dades
 • Contractació pública i transparència
 • Contractació de personal i transparència
 • Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
 • La transparència als partits polítics
Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:
 • Adequació del projecte en alguna o algunes de les temàtiques recollides (fins a 30 punts)
 • Qualitat tècnica i rigor de la proposta (fins a 30 punts)
 • Originalitat i innovació de la proposta (fins a 20 punts)
Obtindran la subvenció les 6 recerques que hagin obtingut una millor puntuació, amb una valoració mínima de 60 punts. En el cas en què no s'arribi al mínim de projectes amb la puntuació requerida o en el cas que hi hagi més del màxim de projectes subvencionables amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà distribuir l'import destinat a aquestes subvencions entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.

A qui va dirigit

Persones físiques i jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma i una proposta de projecte en format imprès i/o suport digital, d'acord amb els criteris que determinen les bases reguladores i la convocatòria.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 de març de 2021.

Puja