Subvencions pel foment de la transparència

Tornar

Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Sol·licitud de la subvenció$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Declaració de compliment de requisits$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Compte justificatiu. Certificat de despesa$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 280.000 euros, per contribuir a finançar projectes dels ajuntaments metropolitans destinats al foment de la transparència i el bon govern. Aquest programa té caràcter bianual.

Concessió de subvencions als ajuntaments metropolitans per al disseny, desenvolupament i execució de projectes relacionats amb la transparència dins de l'àmbit metropolità.

Activitats i projectes subvencionables

Seran subvencionables els projectes que tinguin per objectiu la implementació de la normativa sobre transparència. Entre els projectes a finançar es tindran en compte els següents aspectes:

 • Projectes adreçats al desenvolupament d'actuacions en els àmbits:
  • Retiment de comptes.
  • Dret d'accés a la informació pública.
  • Cartes de servei.
  • Codi ètic.
  • Formació.
  • Igualtat de gènere.
 • El caràcter innovador del projecte presentat.
 • La susceptibilitat que el projecte presentat pugui ser implantat o reutilitzat per altres ajuntaments.
Els projectes hauran de definir quins objectius es pretenen assolir.

L'òrgan col·legiat encarregat de l'avaluació dels projectes, valorarà aquests d'acord amb el següent barem de puntuació:
 1. L'adequació del projecte als àmbits establerts a l'apartat precedent (fins a 40 punts).
 2. El caràcter innovador del projecte presentat (fins a 40 punts).
 3. Possibilitat de reutilitzar, adaptar i implantar el projecte en altres ajuntaments (fins a 20 punts).
Quantia de la subvenció

L'import màxim total destinat als projectes subvencionables és de 280.000 €. 

L'import de la subvenció no pot superar el 90% del pressupost total de l'actuació, per als municipis de fins a 20.000 habitants, el 75% pels municipis d'entre 20.001 i 50.000 habitants, i del 50% per als municipis de més de 50.000 habitants. L'import màxim de cada subvenció que aportarà l'AMB serà de 20.000 euros per municipi.

A qui va dirigit

Ajuntaments que estiguin dins de l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que es trobin al corrent de justificacions de projectes subvencionats per l'AMB en diferents àmbits respecte d'altres convocatòries metropolitanes anteriors, que presentin la sol·licitud i documentació addicional en temps i forma i que compleixin la resta de requeriments previstos a les presents bases i a la convocatòria.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimarts, 12 de setembre de 2017.

Requisits

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la plataforma EACAT.

Els ajuntaments sol·licitants hauran de presentar el següents documents degudament emplenats:

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat.
 • Declaració expressa de què es compleixen tots els requisits per poder gaudir de la subvenció.
 • Aquesta sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es demana la subvenció, detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació establerts a la present convocatòria. El projecte inclourà una memòria tècnica i una econòmica.

Puja

Enllaços relacionats

Puja