Subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global per a ONG

Tornar

CONVOCATORIA 2020
Convocatòria de concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de suports econòmics a les ONG en el marc de les "Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global" per a projectes que s'iniciïn l'any 2020.

Estat:
Fora de termini
Tema:
International
Responsable AMB:
Direcció de l'Àrea d'Internacional i Cooperació

Informació prèvia

Descripció

Avís

El període de presentació de sol·licituds es tancarà el 3 de setembre de 2020


L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de suports econòmics a les ONG, segons les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i de l'Educació per a la Ciutadania Global, aprovades pel Consell Metropolità, publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB)  en tres modalitats: 

 • Modalitat A: per a projectes de cooperació internacional.
 • Modalitat B: per a projectes d'educació per a la ciutadania global, en endavant ECG.
 • Modalitat C: cooperació i activitats vinculades d'ECG

Objectius transversals

Els projectes que concorrin a  la present convocatòria hauran  d'ajustar-se als objectius transversals de la cooperació al desenvolupament de l'AMB recollits al Pla Director  i hauran d'integrar almenys un dels eixos tranversals següents:
 1. Enfocament de drets humans.
 2. Apoderament i equitat entre les dones i els homes.
 3. Governança democràtica i governabilitat.
 4. Sostenibilitat ambiental.
 5. Diversitats.
 6. Cultura de no-violències i pau.
Àmbits temàtics i geogràfics d'actuació

Es prioritzaran els àmbits geogràfics que es relacionen a continuació:
 • Mediterrània:
  • Territori d'especial prioritat: Mediterrània oriental (Síria i els països que acullen persones refugiades)
 • Mesoamèrica:
  • Territori d'especial prioritat: Àrea metropolitana de San Salvador.
 • Àfrica:
  • Territoris d'especial prioritat: Àfrica occidental i Àrea metropolitana de Maputo.
 • Àrea metropolitana de Barcelona: Les diferents activitats d'ECG s'hauran de portar a terme en l'àmbit territorial de qualsevol municipi/s dels que conformen l'àrea metropolitana de Barcelona, sense perjudici que d'altres accions integrades en el projecte es realitzin fora d'aquest àmbit territorial.
Objectius sectorials
 1. Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 2. Desenvolupar una planificació territorial que garanteixi els drets de les persones i la mobilitat en aquests espais (planificació urbana i mobilitat inclusiva, equitativa, segura i sostenible).
 3. Promoure l'accés segur i equitatiu a equipaments, espais públics i espais oberts a la ciutadania en contextos urbans desafavorits.
 4. Contribuir a la garantia d'un entorn saludable i lliure de contaminació mitjançant la gestió integral del cicle de l'aigua i la selecció, recollida i tractament de residus en àrees metropolitanes.
 5. Promoure l'ECG a l'àrea metropolitana de Barcelona:
  1. Promoure coneixements i anàlisi crítica envers les desigualtats i els conflictes al món i les seves causes i el canvi d'actituds per reduir-les, amb una visió local-global en relació amb els objectius del Pla Director, especialment la divulgació i aprofundiment respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible a les metròpolis, l'Agenda Urbana.
  2. Facilitar mecanismes i coneixements per vincular l'ECG amb els objectius sectorials del Pla Director (Objectius b, c i d).
Així mateix, dins l'àmbit sectorial i, ateses les circumstàncies extraordinàries que s'estan vivint a la Mediterrània, es prioritzaran els projectes destinats a donar suport a les persones refugiades o desplaçades, en aquells països on aquest suport sigui necessari.

També es prioritzaran, per la mateixa raó, aquells projectes que contribueixin a l'enfortiment de les institucions públiques locals i societat civil organitzada del territori urbà vinculades als objectius sectorials.

Imports màxims de les subvencions
 • Modalitat A: per a projectes de cooperació internacional. Màxim a sol·licitar: 35.000 €.
 • Modalitat B: per a projectes d'educació per a la ciutadania global. Màxim a sol·licitar: 22.000 €.
 • Modalitat C: cooperació i activitats vinculades d'ECG. Màxim a sol·licitar: 37.000 €.
La subvenció no podrà ser superior al 80% de la totalitat del cost del projecte.
Costos indirectes, despeses de gestió del projecte no superiors al 10%.


A qui va dirigit

Entitats ONG dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional i a l'ECG.


Terminis

 • Els projectes hauran d'haver-se iniciat el 2020 i finalitzat com a màxim el 31 de març de 2022.
 • Una vegada la convocatòria sigui publicada al BOPB el termini de presentació de sol?licituds serà de 20 dies hàbils.
 • Acceptació de l'aprovació de les subvencions per part dels interessats: 10 dies hàbils.


Requisits

Les ONG que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a la bases, aprovades pel Consell Metropolità de l'AMB i publicades al BOPB.


Avisos

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a partir del dia següent de la data de publicació del extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Descarregar
Emplenar

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud

Les entitats han de presentar la sol·licitud al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

En la instància de sol·licitud de subvenció s'ha d'especificar la modalitat pe la que es presenta:

 • Sol·licitud de subvenció per a projecte de Cooperació Internacional - ONG
 • Sol·licitud de subvenció per a projecte d'Educació per a la Ciutadania Global - ONG

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a les Bases Reguladores.
 1. Documentació administrativa:
  1. Memòria econòmica de l'exercici 2019, en la qual s'inclogui un estat comptable i un balanç amb els ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament.
  2. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
  3. Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat sol·licitant.
  4. Full que acrediti la inscripció al Registre General d'Entitats de la Generalitat de Catalunya o documentació equivalent de l'entitat sol·licitant.
  5. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
  6. Memòria de l'Entitat dels darrers dos anys, en què hi constaran les activitats realitzades indicant l'origen dels fons i subvencions rebudes, el nombre de socis o patrons, personal remunerat, voluntari i/o col·laboradors.
  7. Memòria d'activitats corresponents als anys 2018 i 2019 i Estatuts de l'entitat sòcia local.
  8. Acreditació dels diferents acords quan sigui el cas de projectes presentats en consorci entre entitats, indicant la participació que a cadascuna correspon en el projecte.
  9. En cas de presentar-se un projecte consorciat, l'entitat que actuï com a representant davant de l'administració haurà de presentar tota la documentació explicitada en els apartats anteriors. En el mateix dossier d'aquesta documentació –i en una carpeta per a cada entitat-, s'haurà d'incloure la documentació de la resta d'entitats que participen en el consorci que s'indica als apartats: a, b, c, d i f).
  10. No s'hauran de lliurar els documents establerts com a obligatoris si ja es troben en poder de l'AMB, sempre que es faci constar, en la declaració que conté el model normalitzat de la sol·licitud, en quina data i a quina dependència van ser lliurats o presentats.
 2. Documentació tècnica:
  1. Formulari (d'acord amb el model normalitzat corresponent) relatiu a la proposta del projecte que es presenta a la convocatòria.
  2. c. La no presentació del formulari de la proposta del projecte pel qual es demana suport econòmic implicarà l'arxiu definitiu de la sol·licitud, sense més tràmit.
Models de documents necessaris

Per tal de complir amb tots el tràmits que requereix el procés de participació en la present convocatòria les entitats interessades hauran de complimentar i presentar a l'AMB, quan s'escaigui, els documents següents:
 1. Per concórrer a la convocatòria (documents descarregables des d'aquesta plana web):
  1. Sol·licitud (instància genèrica per Registre electrònic de l'AMB)
  2. Formulari de presentació del projecte.
  3. Fitxa d'identificació de dades bancàries
 2. Un cop notificat l'atorgament de la subvenció:
  1. Certificat d'acceptació de la subvenció (cal adjuntar certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
  2. Declaració de les obligacions de Transparència.
 3. Per a la justificació final:
  1. Formulari de presentació de la justificació final tècnica i econòmica del projecte.
  2. Compte justificatiu (cal adjuntar la documentació annexa indicada en el document així com certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
Tots aquests models, seguint el mateix ordre i lletra d'identificació, s'annexen a la present convocatòria en format PDF.

Resposta de l'Administració

Resolució

La resolució es notificarà a les persones físiques o jurídiques interessades, d'acord al que estableix l'article 45.1 b) de la Llei 39/15, mitjançant la publicació en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones". Les subvencions i suports econòmics concedits s'incorporaran a la pàgina web de l'AMB, així com en altres mitjans que es consideri oportú.

Puja

Prova: $provaURL