Subvencions en cooperació internacional i educació per a la ciutadania global, dirigides a entitats sense ànim de lucre

Tornar

CONVOCATÒRIA 2023 de subvencions en l’àmbit de la cooperació internacional i de l’educació per a la ciutadania global per a entitats sense ànim de lucre, universitats públiques i privades sense ànim de lucre, i centres de recerca que hi estiguin adscrits.

Estat:
En termini
Tema:
International
Responsable AMB:
Àrea d'Internacional i de Cooperació

Formularis de justificació dels projectes$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Instància de sol·licitud En línia

Registre

Avís

El termini per a la presentació de l’informe final de justificació és de tres mesos a comptar des de la data en què finalitza l’execució del projecte.

Descripció

Aquestes subvencions es convoquen en el marc del Pla d’actuació metropolità i el Pla director de cooperació internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

A la convocatòria es preveuen tres modalitats:

Modalitat A. Projectes de cooperació internacional

Les actuacions han de respondre als objectius específics següents:

 • Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 • Aprofundir en un desenvolupament metropolità que preservi els drets de les persones en tot l’espai urbà (planificació urbanística, espais verds, espai públic i mobilitat) de manera que sigui un entorn segur, inclusiu, equitatiu i ambientalment sostenible.
 • Contribuir a garantir els drets ambientals de les metròpolis amb la millora de la gestió integral dels recursos, especialment de l’aigua i dels residus.
 • Donar resposta a les vulneracions dels drets humans en contextos d’emergència i postemergència als conflictes armats, refugi i desastres vinculats a fenòmens naturals a la Mediterrània oriental.
 • Donar resposta als reptes que suposa l’emergència climàtica, amb especial atenció a les accions d’adaptació als països del sud global.

Modalitat B. Projectes d’emergència a Ucraïna

Les actuacions han de donar resposta a l’emergència vinculada a les vulneracions dels drets humans a Ucraïna relacionades amb el conflicte armat actual.

Modalitat C. Projectes d’educació per a la ciutadania global (ECG)

Les actuacions han de promoure l’ECG a l’àrea metropolitana de Barcelona a través d’una visió local-global vinculada a: 

 • Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 • Aprofundir en un desenvolupament metropolità que preservi els drets de les persones en tot l’espai urbà (planificació urbanística, espais verds, espai públic i mobilitat) de manera que sigui un entorn segur, inclusiu, equitatiu i ambientalment sostenible.
 • Contribuir a garantir els drets ambientals de les metròpolis amb la millora de la gestió integral dels recursos, especialment de l’aigua i dels residus.
 • Donar resposta a les vulneracions dels drets humans en contextos d’emergència i postemergència als conflictes armats, refugi i desastres vinculats a fenòmens naturals a la Mediterrània oriental.
 • Donar resposta als reptes que suposa l’emergència climàtica, amb especial atenció a les accions d’adaptació en els països del sud global.

Així mateix, només seran admeses les sol·licituds de projectes que es desenvolupin en ciutats o municipis en àmbits metropolitans, amb l’excepció dels projectes adreçats a emergència a Ucraïna.

PRINCIPIS TRANSVERSALS

Els projectes que concorrin a la present convocatòria hauran d’ajustar-se als principis transversals següents:
    3.1    Enfocament de drets humans.
    3.2    Empoderament i equitat entre les dones i els homes.
    3.3    Governança democràtica.
    3.4    Sostenibilitat ambiental.
    3.5    Diversitats.
    3.6    Cultura de la no violència i pau.

ÀMBITS GEOGRÀFICS D'ACTUACIÓ

En la modalitat A, de cooperació internacional, es prioritzaran els àmbits geogràfics que s'enumeren a continuació:

 • Mediterrània. Territori d’especial prioritat: Mediterrània oriental, Síria i els països veïns que acullen persones refugiades.
 • Mesoamèrica. Territori d’especial prioritat: Àrea metropolitana de San Salvador.
 • Àfrica. Territoris d’especial prioritat: Àfrica occidental i àrea metropolitana de Maputo.

En la modalitat B, d’emergència a Ucraïna, només s’acceptaran projectes que s’implementin a Ucraïna.

En la modalitat C, d’ECG, només s’acceptaran projectes que s’implementin en l’àmbit territorial de com a mínim dos municipis dels que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona. Es prioritzaran els projectes vinculats a través de l'ECG a territoris de la Mediterrània (especialment Mediterrània oriental, Síria i els països veïns que acullen persones refugiades), Mesoamèrica (especialment amb l’àrea metropolitana de San Salvador) i l’Àfrica (especialment l’Àfrica occidental i àrea metropolitana de Maputo).

IMPORTS MÀXIMS DE LA SUBVENCIÓ

La subvenció corresponent a l’aportació de l’AMB tindrà, com a màxim, els imports següents:
- Per a cada projecte de cooperació internacional, un màxim de 40.000 EUR.
- Per a cada projecte d’emergència a Ucraïna, un màxim de 40.000 EUR.
- Per a cada projecte d’educació per a la ciutadania global, un màxim de 20.000 EUR.

Els imports anteriors, en qualsevol cas, no superaran el 80 % del pressupost total del projecte. L’aportació de la resta del pressupost quedarà a càrrec de l’entitat sol·licitant o sòcia local.

Cada entitat interessada podrà presentar, com a màxim, un projecte a la convocatòria, ja sigui com a entitat sol·licitant o com a consorciada.

A la memòria econòmica justificativa del projecte, les despeses indirectes són despeses de gestió del projecte i no poden sobrepassar el 10 % del total subvencionat.
 

A qui va dirigit

Entitats sense ànim de lucre, universitats públiques i privades sense ànim de lucre, i centres de recerca que hi estiguin adscrit, en el marc de les polítiques públiques en cooperació internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Terminis

 • Els projectes hauran d'haver-se iniciat el 2023 i finalitzat, com a màxim, el 30 d’abril de 2024.
 • El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB .
 • Un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció al BOPB, les entitats subvencionades han de comunicar l’acceptació de la subvenció, i la reformulació inicial per escrit en cas que sigui necessari, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la data de recepció de la notificació oficial de l’atorgament de la subvenció.

Requisits

Les entitats que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a les bases, aprovades pel Consell Metropolità de l'AMB i publicades al BOPB.

Puja