Subvenció per a la compra d'un vehicle de baixes emissions dedicat al transport i a la distribució urbana de mercaderies

Tornar

L'AMB per tal d'impulsar una mobilitat sostenible al territori subvenciona la compra de vehicles de baixes emissions dedicats al transport i distribució urbana de mercaderies.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Fitxa de sol·licitud$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Compte justificatiu$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Fitxa de dades bancàries$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Avís

El termini de presentació de sol·licituds s'acabarà el 30 de juny de 2021 o quan s'esgoti la dotació econòmica de la convocatòria (s'avisarà mitjançant aquest web).

Descripció

Concessió d'ajunts econòmics destinats a entitats dedicades al transport i la distribució de mercaderies, per tal de facilitar-los la compra de vehicles nous de baixes emissions. Aquestes subvencions contribuiran, d'una banda, a renovar l'envellit parc metropolità de furgonetes amb vehicles de baixes emissions, i de l'altra, a adequar les flotes amb bicicletes o tricicles de càrrega per seguir treballant dins de les zones de baixes emissions.

Vehicles subvencionables

Només pot ser objecte de subvenció la compra de vehicles nous que pertanyin a les categories següents:

 • Furgonetes o camions lleugers (N1): vehicles amb motor fabricats per al transport i la distribució de mercaderies amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) que no superi les 3,5 tones. Aquests vehicles han d'estar en possessió d'alguna de les següents etiquetes mediambientals de la DGT:
  • Vehicles amb etiqueta ZERO
  • Vehicles amb etiqueta ECO
  • Vehicles amb etiqueta C
 • Bicicletes i tricicles de càrrega
Tot vehicle subvencionable ha de dedicar-se al transport o a la distribució de mercaderies en l'àmbit metropolità.

Beneficiaris

En el cas de furgonetes o camions lleugers (N1):

Empresaris individuals (autònoms) donats d'alta correctament i en actiu, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleixin els requisits següents:
 • Que posseeixin i acreditin la capacitat necessària per dur a terme activitats de servei públic en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies.
 • Que tinguin el seu àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans de l'entorn immediat, i almenys una base operativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.
 • Que acreditin rendiments nets d'activitats econòmiques per un valor inferior als 30.000,00 € anuals durant el període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut abans de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que siguin titulars, com a màxim, de cinc vehicles autoritzats per al transport i la distribució de mercaderies en l'àmbit metropolità de Barcelona.
 • Que acreditin el desballestament d'un vehicle autoritzat per al transport i la distribució de mercaderies sense d'etiqueta mediambiental de la DGT del qual són titulars.
En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega:

Poden ser beneficiaris o beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris individuals (autònoms), les cooperatives, les associacions, les fundacions i les empreses d'inserció social donades d'alta correctament i en actiu, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleixin els requisits següents:
 • Que posseeixin i acreditin la capacitat necessària per dur a terme activitats de servei públic en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies.
 • Que tinguin el seu àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans de l'entorn immediat, i almenys una base operativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.
Quantia dels ajuts

La quantia de l'ajut per a l'adquisició d'un vehicle nou, de les categories o tipologies admeses, es calcularà com un percentatge del preu de venda del vehicle sense IVA. No s'inclourà com a preu de venda del vehicle el possible equipament addicional que requereixi el comprador.

El percentatge màxim de subvenció sobre el preu de venda sense IVA s'estableix en un 20 % en el cas de les furgonetes o camions lleugers (N1).

En el cas de les bicicletes o els tricicles de càrrega, el percentatge màxim de subvenció sobre el preu de venda sense IVA s'estableix en un 50 %.

CATEGORIA DEL VEHICLE AJUT MÀXIM (€ per vehicle)
N1 (MMTA ? 3,5 t) etiqueta ZERO 3.500 €
etiqueta ECO 2.000 €
etiqueta C 1.000 €
Bicicleta o tricicle de càrrega 1.500 €

Cada convocatòria podrà fixar uns percentatges màxims i uns llindars màxims de subvenció iguals o inferiors als anteriors. Els vehicles subvencionables hauran de ser nous, i s'hauran de comprar en un termini màxim de sis mesos a partir de la data d'atorgament de la subvenció.

A qui va dirigit

Entitats dedicades al transport i la distribució de mercaderies.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció començarà l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'extracte de la convocatòria corresponent, registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan s'esgoti la dotació econòmica de la convocatòria.
 2. Quan s'arribi a la data de tancament indicada en la convocatòria.
En cas que s'esgoti la dotació econòmica de la convocatòria, aquesta circumstància es publicarà al web de l'AMB.

Requisits

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar a través d'una instància genèrica per registre electrònic, disponible a la pàgina web de l'AMB, dins del termini que marqui la convocatòria, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cal acreditar el compliment dels requisits previstos en les presents Bases en el moment de presentar la fitxa de sol·licitud de subvenció normalitzada, que s'adjunta com a annex 2. Aquesta fitxa ha d'incloure les dades d'identificació del sol·licitant, la seva localització, les dades tècniques del vehicle per al qual sol·licita l'ajut (cal indicar-ne el model i la categoria), si és una adquisició directa o a través d'operacions de finançament, les dades de representació i de contacte i les declaracions següents del signant:

 • Declaració responsable de coneixement i compliment d'aquestes Bases, de la convocatòria i de les altres normatives aplicables.
 • Declaració responsable de dedicar el vehicle a activitats de servei públic en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies, amb àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans del seu entorn.
 • Declaració responsable de disposar, almenys, d'una base operativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.
 • Declaració responsable de ser titular, com a màxim, de cinc vehicles autoritzats per al transport i la distribució de mercaderies en l'àmbit metropolità de Barcelona (només en el cas d'una sol·licitud per a una furgoneta o camió lleuger N1).
A més de la fitxa esmentada, a la instància genèrica cal annexar-hi la documentació següent, en format PDF:

Documentació administrativa:
 • Còpia del DNI o NIE del beneficiari o del representant legal.
 • Documentació acreditativa de la representació legal (DNI i poders).
 • Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF definitiu) en cas de cooperatives, associacions, fundacions o empreses d'inserció social.
 • Certificat d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Comunicació d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (en cas d'autònoms).
 • Còpia de les resolucions d'atorgament d'altres ajuts concedits per a la compra del mateix vehicle.
 • Fitxa d'identificació financera de l'AMB (vegeu l'annex 5) amb les dades bancàries on s'haurà d'efectuar la transferència de la subvenció (ja sigui al beneficiari o a la companyia de renting).
Documentació econòmica:
 • En cas d'adquisició directa, factura proforma d'un concessionari on apareguin les dades tècniques del vehicle seleccionat i el preu de venda sense IVA.
 • En cas de leasing o renting, còpia de l'oferta de l'empresa de leasing o renting on es faci constar el preu de venda sense IVA, la quota que caldrà abonar i la part atribuïble al cost del vehicle dins d'aquesta quota.
El contracte de renting haurà de tenir una durada mínima de tres anys, amb data d'entrada en vigor posterior a la data d'atorgament de la subvenció. El contracte haurà de reconèixer explícitament que el beneficiari de la subvenció és l'arrendatari, i que la companyia de renting aplicarà la totalitat de l'ajuda a reduir les quotes del beneficiari.

A la fi de l'operació de renting, si el beneficiari encara no ha rebut l'import total de la subvenció, la companyia de renting li haurà d'abonar l'import romanent.

Avisos

Una vegada notificat l'atorgament d'una subvenció i abans del termini màxim de sis mesos des de la data de l'atorgament, el beneficiari haurà de justificar l'adquisició del vehicle a través d'una instància genèrica per registre electrònic, disponible a la pàgina web de l'AMB.

Hi haurà d'adjuntar el compte justificatiu de la compra, emplenat amb les dades requerides i la documentació que s'indica a les bases de la subvenció.

Normativa

Convocatòria subvencions DUM (BOPB)
Bases reguladores de les subvencions de l'AMB per a la renovació de les flotes metropolitanes de transport i distribució de mercaderies amb vehicles de baixes emisions

Puja

Enllaços relacionats

Puja