Sol·licitud de subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018

Tornar

Segona convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvencions a la bicicleta elèctrica
Sub-Subtema:
Subvenció per a compradors
Responsable AMB:
Direcció de Transport i Mobilitat

Sol·licitud de subvenció$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Qüestionari de mobilitat (només per a empreses)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

Segona convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

La convocatòria 2018 està dotada amb una quantitat total de 250.000 €. Per aquesta segona convocatòria, l'import total és de 125.000 €.
Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta segona convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2018 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions:

  • Motor elèctric de potència no superior a 250 W.
  • Autonomia d'aproximadament 50 km.
  • La bateria serà de liti.
  • Les bicicletes s'ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i la norma UNE EN 15194:2009+A1.
  • Garantia mínima de dos anys.
  • Les bicicletes seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor.
  • Les bicicletes hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB, en la forma que l'AMB determini en el seu moment. Aquesta etiqueta identificativa serà a càrrec de l'entitat col?laboradora.

A qui va dirigit

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball a l'AMB.

Les persones físiques o jurídiques que hagin esgotat, a anteriors convocatòries, el nombre màxim de compres subvencionades permès, no podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria 2018.

Terminis

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol?licituds de subvenció a la convocatòria 2018 fins al 31 de març de 2019, a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB de la convocatòria. 

El termini de presentació de sol?licituds finalitzarà amb anterioritat al termini màxim establert al paràgraf anterior quan s'exhaureixi prèviament la quantia total màxima establerta per aquesta convocatòria.

Requisits

Les bicicletes adquirides hauran de ser noves i comprades en algun dels comerços adherits com a entitat col·laboradora de l'AMB.

Veure llistat de comerços adherits

Puja