Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals industrials i neteja de clavegueram a depuradores mitjançant vehicle cisterna

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Ecology
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització d'abocament a depuradora mitjançant vehicle cisterna
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Informació prèvia

Descripció

Avís

Les operacions d'abocament mitjançant cisterna només es podran realitzar a les depuradores del Prat de Llobregat i Sant Adrià del Besòs.

Amb l'objecte de simplificar el sistema de cobrament, a partir de l'1 de maig no s'ha d'omplir el formulari d'autoliquidació mensual sinó que l'AMB inclourà en una liquidació administrativa única tots els abocaments realitzats des de l'1 de maig a 31 de desembre de 2023, d'acord amb el decret de gerència1320/2023 de 4 d'abril de 2023.

En els exercicis següents les liquidacions seran semestrals, una pel període gener-juny i l'altra pel període juliol-desembre.


Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per emetre el permís d'abocament mitjançant cisternes a l'àmbit metropolità.


A qui va dirigit

Resten obligades a sol·licitar informe ambiental del vector aigües residuals o de l'autorització d'abocament les activitats productores de les aigües residuals contemplades a l'article 40 del RMAAR, i específicament:

  1. Les activitats que, per manca de connexió al clavegueram, realitzin regularment abocaments a les instal·lacions públiques de sanejament mitjançant vehicles cisterna.
  2. Els ajuntaments i les activitats que, com a conseqüència d'una situació excepcional justificada i programada o com a conseqüència de la realització de tasques de manteniment o altres, necessitin abocar mitjançant vehicles cisterna.
  3. Les activitats que aboquin aigües residuals sanitàries procedents d'inodors portàtils.

Els usuaris domèstics que aboquin, mitjançant vehicle cisterna, exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de prèvia autorització. 

Previ a l'inici d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna, l'activitat haurà d'haver sol·licitar i obtingut el corresponent permís d'abocament.

Transportistes autoritzats camió cisterna:

Limpieza y transporte de residuos, S.L.Neteges Guti, S.L.
T.M.A+Knet Servicios de cuba y fontaneria, S.L
Emtrane, S.LTrans Martel Manteniments, S.L.
Saneamiento y Limpieza A. Bonilla, S.L.Neteja i desembussaments JMP,  S.L.
Cubas el Tío PacoDesatascos Barcelona, S.L.
Zepol Systa, S.L.Tratamientos industriales de Residuos Sólidos (TIRSSA)
J. Garcia Neteja de pous, S.L.Servicios de limpiezas integrales 2014, S.L.
LisantCorporación CLD SUTR, SL
Griño ecològic, S.A.Limpiezas Pilo, SL
Limpiezas MontoyaSergio García López
Hidrotec Sanejament, S.L.Tractament i dipòsit ecològic industrial, S.A.
DeterDavid Vecino Arias
Lagupres, S.LGrifell, serveis de neteges, S.L.
Cespa Gestión de Residuos, S.A.Hidrojet Servicios, S.A.
Transportes A. Martín, S.L. 

 

 


Terminis

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en el vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament mitjançant vehicle cisterna , tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament, en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.


Requisits

Per demanar aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.


Avisos

Vigència
Les determinacions i condicions establertes en el vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament mitjançant vehicle cisterna , tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament, en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.

Puja

Taxes

El procediment d'atorgament d'autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials i neteja de clavegueram estan subjectes al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud o a l'escrit.

Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'apartat 2 Tràmits, excepte en el cas del pagament de la taxa corresponent a l'entrada a EDAR , en que serà l'AMB qui emetrà liquidacions semestrals d'acord amb el nombre d'abocaments realitzats

  • L'ingrés es pot fer, amb el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
  • El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària.

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Puja

Resposta de l'Administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix el RMAAR.
Aquest termini resta suspès en cas que es demanin esmenes o millores de la documentació. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació es presentin a l'AMB, o si no n'hi ha, pel del termini concedit.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de l'AMB de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Puja

Prova: $provaURL