Sol·licitud d'aprovació del programa de reducció de la contaminació

Tornar

Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Programa de reducció de la contaminació
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Autoliquidació de la taxa$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

L'informe ambiental del vector de les aigües residuals o l'autorització d'abocament, pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'annex 2 del RMAAR, sempre que s'aprovi un Programa de reducció de la contaminació (PRC) per a la progressiva adequació de l'abocament i sigui tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de dotze mesos improrrogables, per tal d'adequar les característiques dels abocaments al RMAAR, i que garanteixi el compliment d'aquestes exigències.

Per a sol·licitar l'aprovació del PRC, caldrà presentar instància genèrica adjuntant una sol·licitud de PRC signada pel representant de l'activitat, així com tota la documentació requerida i el justificant de pagament de la taxa.

L'aprovació d'un PRC, comporta l'abonament d'una taxa per l'import d'excés de càrrega contaminant, la determinació de la qual s'efectuarà per aplicació de la fórmula establerta en l'annex 8.3 del RMAAR, i s'exigirà addicionalment una fiança pel mateix import, per respondre dels possibles danys que es puguin ocasionar.

La liquidació de l'import de l'excés de càrrega contaminant serà notificada a l'interessat en el moment de l'emissió de l'informe ambiental, amb l'aprovació del dipòsit de la fiança, si escau, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució.

L'import per excés de càrrega contaminant és independent de les regularitzacions que l'excés de càrrega pugui suposar en altres àmbits en aplicació de la normativa sectorial que correspongui.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'aprovació d'un programa de reducció de la contaminació a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja