Revisió metropolitana de la llicència i vehicle autotaxi

Tornar

Totes les llicències i els taxis de l'àmbit competencial regulat per l'AMB han de ser objecte d'una revisió metropolitana ordinària anual, en el cas de vehicles de fins a 10 anys, i de dues per als de més de 10 anys.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Descripció

L'article 32 del Reglament metropolità del taxi, aprovat el 22 de juliol del 2004, estableix l'obligació que totes les llicències i els taxis de l'àmbit d'aplicació del Reglament siguin objecte d'una revisió metropolitana ordinària anual (els vehicles de més de 10 anys n'han de fer dues l'any).

Aquesta revisió té per objecte:

 • La revisió del compliment continuat dels requisits per a l'obtenció i l'explotació de la llicència. 
 • Comprovar l'adequació, la seguretat, l'accessibilitat, la conservació, la higienització i la desinfecció dels taxis. 
 • Comprovar l'estat correcte de la planxa i la pintura dels vehicles, dels distintius externs i interns, i dels elements obligatoris. 
 • Comprovar l'estat de conservació i deneteja externa i interna del vehicle. 

Per passar la revisió metropolitana favorablement és requisit indispensable que el vehicle i el taxímetre hagin passat correctament les revisions preceptives realitzades pels serveis que depenen dels departaments competents en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya.

La revisió es fa a les estacions d'ITV de Badalona i de Sant Just.

Quins aspectes es revisen?

La revisió metropolitana es fa seguint un manual de procediment de revisió metropolitana aprovat per l'Institut Metropolità del Taxi. Aquest manual identifica la documentació, els elements i els equips del vehicle que han de ser inspeccionats, descriu el mètode d'inspecció de cada un i defineix els criteris que permeten avaluar si la documentació, l'element o l'equip estan en condicions acceptables.

La revisió metropolitana consisteix, doncs, en el control de la documentació i dels punts principals del vehicle, agrupats en els quatre punts d'inspecció següents: 

Documentació administrativa:

 • Verificació de l'equipament del vehicle. 
 • Condicionament interior del vehicle. 
 • Condicionament exterior del vehicle

Documentació a presentar dia revisió:

 • DNI
 • Carnet de Conduir
 • Credencial de taxista (carnet).
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Targeta de control metrològic del taxímetre.
 • Llicència metropolitana.
 • Llibre d'inspecció.
 • Fotocòpia acreditada pel titular dels carnets de conduir dels conductors familiars i assalariats.
 • Rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament de l'assegurança del vehicle.
 • Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de no tenir deutes (titular).
 • Guies metropolitanes (antiguitat màxima: 4 anys) o navegador GPS o mòbil.
 • Recanvi del paper i de la tinta de la impressora.
 • Llibre de reclamacions (VT).
 • TPV (pagament amb targeta): contracte o tiquet on aparegui com a nom del comerç en format "TAXI LLIC.XXX", on XXX és el número de la seva llicència.
 • Mòbil on hagi instal·lat l'aplicatiu "Taxi al Dia".

A qui va dirigit

A la revisió metropolitana hi haurà d'anar personalment el titular de la llicència o l'administrador o l'apoderat, en cas de persona jurídica.

Terminis

La revisió s'ha de passar anualment, o cada sis mesos en el cas de vehicles de més de 10 anys.

Puja