Reclamacions i recursos del Tribut metropolità

Tornar

El contribuent o el seu representat poden presentar a l'AMB reclamacions contra els rebuts del tribut metropolità, tant en període voluntari com en període executiu.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Tresoreria (Servei de Recaptació)

Formulari de recurs i reclamacions$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb què ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

És previst actualment en l'article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d'un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

D'acord amb la Llei general tributària, es tracta d'un impost sobre una determinada manifestació de capacitat contributiva: la propietat dels béns immobles.

És un tribut directe, de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana o de característiques especials, que s'exigeix en els municipis metropolitans.

El Tribut Metropolità pren com a base de referència el tribut sobre el qual s'estableix, l'IBI. Per tant, s'exigeix en els mateixos casos que l'impost de béns immobles i als mateixos subjectes passius.

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l'any natural (l'1 de gener).

Com que és de caràcter periòdic, el període de cobrament en voluntària s'estableix normalment entre el segon i tercer trimestre de l'any.

El Tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità mes ordenat i vertebrat en matèria d'espai públic i d'infraestructures necessàries per a l'articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori .

  • En l'àmbit mediambiental contribueix en la preservació d'espais naturals com la serra de Collserola, així com en les actuacions de recuperació i regeneració dels rius Besòs i Llobregat i en la gestió i manteniment dels 30 km de platges metropolitanes, de Castelldefels a Montgat, i en el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs metropolitans juntament amb les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.
  • En matèria de mobilitat ha fet possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, fent de l'Àrea Metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les persones. Dotada d'una xarxa de metro i d'autobusos d'àmplia cobertura territorial i horària, fiable i d'elevada freqüència, que dóna resposta als desplaçaments locals, intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans. Disposa d'un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i que afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 13 anys i les famílies nombroses.

A qui va dirigit

A tots aquells ciutadans que tenen una propietat immobiliària, o més d'una, en un dels municipis metropolitans.

Terminis

El contribuent o el seu representat poden presentar a la institució reclamacions contra els rebuts del tribut metropolità tant en període voluntari com en període executiu, dins del mes següent a la pràctica de la notificació o a la finalització del període voluntari.

Requisits

Cal adjuntar a la reclamació tota la documentació que pugui justificar la petició i presentar-la o enviar-la per correu a l'Oficina del contribuent de l'AMB.

Avisos

El fet de recórrer un rebut o liquidació no suspèn l'obligació de pagament, llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió i presenti una garantia que cobreixi la totalitat del deute tributari, amb els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que escaiguin en el moment de la sol·licitud. Aquesta garantia es pot constituir mitjançant aval, dipòsit en efectiu o en valors públics.

Puja