Presentar al·legacions i/o recursos en els expedients sancionadors per infraccions en l’ús del transport públic metropolità

Tornar

Per viatjar en els serveis de transport públic és obligatori portar un títol de transport vàlid i validar el bitllet corresponent cada vegada que s'accedeix al mitjà de transport.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Penalitzacions i sancions per ús indegut dels serveis de transport
Responsable AMB:
Serveis Jurídics

Informació prèvia

Descripció

Els usuaris del transport públic de viatgers (metro, autobús, etc.) que, en el moment que el personal en servei de les companyies operadores els ho sol·licitin:

 • no presentin bitllet ni cap títol de transport validat;
 • presentin un títol de transport que no és vàlid per a les característiques del trajecte o de l'usuari, o
 • superen el temps màxim de permanència a les instal·lacions a què, si és el cas, dona dret cada validació d'un títol integrat,

seran denunciades per ús indegut del transport i estaran obligades a satisfer a l'empresa operadora una penalització, anomenada percepció mínima, fixada actualment en 100 euros.

Si la percepció mínima se satisfà al mateix moment de la denúncia (pagament directe al personal inspector) tindran una bonificació del 50 %. En cas contrari, la persona denunciada disposarà d'un termini de 30 dies per satisfer l'import total de la percepció.

Si, transcorregut el termini de 30 dies esmentat a l'apartat anterior, l'interessat no ha satisfet la percepció, l'empresa operadora trasllada la denúncia a l'Administració pública competent per tal que incoï un expedient sancionador contra la persona denunciada, que pot acabar amb la imposició d'una multa de fins a 600 euros.


A qui va dirigit

Les persones a les quals l'AMB hagi incoat expedient sancionador tenen dret a presentar al·legacions i a aportar les proves que considerin adients, així com tots els recursos que estimin pertinents.


Terminis

 • Per fer el pagament de la percepció mínima: 30 dies.
 • Per presentar al·legacions, el termini és de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la incoació de l'expedient.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les persones a les quals l'AMB hagi incoat un expedient sancionador tenen dret a presentar al·legacions i a aportar les proves que considerin adients, així com a formular tots els recursos que estimin pertinents.

Les al·legacions i recursos es poden presentar per mitjà dels canals següents:

 • De forma presencial: a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l'AMB.
 • Correu postal: carrer 62, núm. 16-18, edifici A, 08040 Barcelona (Zona Franca).
 • De forma telemàtica: a través del registre general electrònic al web de l'AMB, mitjançant instància electrònica.

En qualsevol dels casos, cal fer-hi constar, com a mínim:

 1. Nom i cognoms de la persona que formula les al·legacions, DNI i domicili.
 2. Número d'expedient sancionador.
 3. Lloc i data de la denúncia i empresa de transport denunciant.
 4. Motius pels quals la persona interessada considera que la denúncia formulada no s'ajusta al dret i, si fos el cas, també les proves que consideri adients per a la seva defensa.

Podeu descarregar i fer servir el formulari següent, si opteu per la presentació presencial o per correu postal.

Puja

En línia

Instància electrònica per a la presentació d'al·legacions i/o recursos en expedients sancionadors per infraccions en l'ús del transport públic metropolità

Resposta de l'Administració

Efectes del silenci administratiu:
El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar la seva resolució a la persona denunciada és d'un any. Transcorregut aquest temps, l’expedient sancionador caduca i es procedirà al seu arxiu, sense més tràmits.  

Vies de reclamació:
Contra la resolució que es dicti en l'expedient sancionador que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu competent, o en el seu lloc, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució sancionadora.

 

Puja