Pla de Sostenibilitat Ambiental

Tornar

Mesura dirigida als ajuntaments metropolitans mesures metropolitanes per pal·liar la crisi derivada de la COVID-19.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Direcció de Servei de l'Espai Públic, Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Àrea d'Ecologia i OTG

Fitxa descriptiva de l'actuació$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Annex a la fitxa descriptiva$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Certificat d'adhesió$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Disponibilitat de terrenys$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Instància genèrica per registre electrònic En línia

Registre

Descripció

El Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) vol impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB per reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos –com l'aigua i l'energia– i residus municipals.

Per dissenyar aquest Pla de sostenibilitat ambiental, l'AMB ha posat especial atenció en els criteris que contribueixin a assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides i que tenen en compte la situació d'emergència climàtica actual. A continuació, s'indiquen els ODS afectats per la pandèmia de la COVID-19 que tenen més relació amb aquest Pla de sostenibilitat ambiental.

El Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB (PSA) preveu una dotació total de 110 milions d'euros provinents del crèdit concertat amb diverses entitats financeres. Es desplega mitjançant dos programes:

  • Programa d'inversions del PSA, dotat amb 100 milions d'euros, que incorpora les inversions de l'AMB per als municipis, ja siguin d'execució directa o en cooperació amb els ajuntaments. Aquest programa es desplegarà a 35 municipis de l'AMB, sense incloure-hi Barcelona.
  • Programa de projectes i assistència tècnica del PSA, dotat amb 10 milions d'euros, que permet complementar el treball directe de l'AMB en els projectes amb tasques tècniques externes vinculades a les inversions del PSA.

Directrius del programa d'inversions

 

  1. La dotació global de recursos del Programa d'inversions del PSA és de 100.000.000 d'euros. En cap cas es destinaran diners del Pla de sostenibilitat ambiental a despesa corrent.
  2. De cara a distribuir equilibradament les inversions arreu del territori metropolità, s'assignen inicialment unes magnituds d'inversió per municipis basades en dades del 2018 dels índexs de població i de la renda bruta familiar disponible per habitant ponderada en funció de la població.
  3. El conjunt d'inversions del PSA es materialitzarà segons la relació d'actuacions que quedi determinada per petició dels ajuntaments i validada per la Comissió Tècnica i la Comissió Directora del PSA. Correspon a la vicepresidència executiva de l'AMB donar curs a les actuacions.
  4. Normalment i de manera preferent, els serveis de l'AMB, d'acord amb els ajuntaments, seran els qui duran a terme la concepció, el projecte i l'adjudicació i gestió de les obres del PSA.
  5. Els recursos del PSA podran complementar o nodrir les actuacions d'abast municipal, ja siguin les pròpies d'aquest Programa o les cofinançades amb fons municipals, fons d'altres administracions o fons específics.
  6. En cap cas no es podran sobrepassar els imports totals sol·licitats i aprovats per a cada ajuntament, però sí que es podran aplicar les baixes generades en altres actuacions. I en qualsevol cas, si existeix un sobrecost a l'aportació total, l'haurà d'assumir l'ajuntament.
  7. El control i seguiment del PSA s'efectuarà sobre la relació d'actuacions, l'estat tècnic i administratiu de gestió i execució de cada actuació, la distribució dels recursos financers entre les diferents actuacions i els diferents exercicis, el procés de certificació i l'encaix de la tresoreria.
  8. En cas que alguna actuació del PSA estigui vinculada a l'arranjament de l'espai públic o de parcs, això no comportarà necessàriament que s'adscriguin als processos o programes ulteriors de conservació i manteniment que duu a terme l'AMB.
  9. El PSA té vigència per al present període quadriennal i el seu desplegament pressupostari es concreta en els exercicis successius del 2021 al 2023. Les dotacions no executades d'aquest Pla es donaran de baixa el 31 de desembre de 2024, havent-hi la possibilitat de pròrroga amb acord del Consell Metropolità.
  10. La identificació de les actuacions del PSA es farà segons les prescripcions del Manual d'imatge de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les diferents obres i actuacions. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, els objectius, les característiques i les circumstàncies de les actuacions del PSA, tenint en compte les normes i els costums d'imatge respectius. Els actes formals de primera pedra, posada en marxa o inauguració es faran de manera conjunta i coordinada.
  11. Ateses les diferències en el finançament del PSA i de la resta de programes d'inversió, s'intentarà evitar que un mateix projecte es pugui finançar amb fons del PSA, del PSG, del PAMUS,del PACTE o d'altres plans o programes metropolitans. La manera preferent de combinar actuacions relacionades amb finançaments de programes diferents és la redacció de projectes diferenciats en fases o independents, i que es licitin conjuntament.
  12. En cas que el conjunt dels projectes sobrepassi els imports atorgats a cada municipi, l'ajuntament podrà fer aportacions addicionals per poder aconseguir l'execució dels projectes previstos.
  13. Les inversions metropolitanes del proper mandat (2023-2027) a cada municipi seran garantia de cobrament, en el seu cas, dels imports que els ajuntaments hagin de pagar a l'AMB sobre la base de l'execució del present PSA.

Directrius del programa de projectes i assistència tècnica del PSA

 

  1. Les assistències tècniques sol·licitades pels ajuntaments metropolitans es duran a terme mitjançant el personal propi dels diferents serveis implicats de l'AMB o, quan la càrrega de treball del personal adscrit no permeti atendre l'encàrrec concret, mitjançant la contractació externa. La dotació global és de 10.000.000 d'euros. Aquesta dotació únicament es destinarà a  projectes del Programa d'inversions del PSA que gestioni l'AMB directament.
  2. L'AMB finançarà la totalitat de les contractacions d'assistències tècniques externes necessàries per atendre els projectes del PSA gestionats per l'AMB que tinguin un cost que no superi els 100.000 euros.
  3. Les actuacions que requereixin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 100.0000 euros i inferior als 200.000 euros, les hauran d'assumir entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB. A l'AMB li correspon un total de 100.000 euros i a l'ajuntament el que resti del cost total.
  4. Les actuacions que requereixin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 200.0000 euros, les hauran d'assumir entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB al 50 %.
  5. Aquestes col·laboracions per al finançament dels treballs d'assistència tècnica s'hauran de regular, si escau, mitjançant un conveni.
  6. També s'hauran d'assumir conjuntament, segons els criteris anteriors, altres costos dels treballs d'assistència tècnica que complementin les despeses assenyalades anteriorment.
  7. Tant en els casos esmentats en les pautes 3 i 4 com en la 6, es tindrà en compte la suma de tots els encàrrecs corresponents a un mateix projecte.

A qui va dirigit

El Programa d'inversions del Pla de sostenibilitat ambiental és un programa d'inversions per als municipis de l'AMB, amb el qual es pretén impulsar projectes de desenvolupament per reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la COVID-19, així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos i residus municipals.

Amb aquest Pla no es finançarà cap inversió, ni totalment ni parcialment, que no sigui de competència municipal o metropolitana, i tampoc no servirà per avançar diners que corresponguin a finançaments d'altres administracions.

Terminis

A partir de la publicació de l'aprovació definitiva del Pla de sostenibilitat ambiental, els ajuntaments tenen 6 mesos per presentar l'adhesió al PSA i la resta de la documentació demanada. La modificació de les actuacions seleccionades inicialment es podrà fer en un termini addicional de 3 mesos. Per tant, el límit màxim serà de 9 mesos des de l'esmentada publicació.

Si un ajuntament no notifica la seva adhesió al Pla de sostenibilitat ambiental en els 6 mesos posteriors a l'aprovació definitiva, es considerarà que hi renuncia. 

Requisits

La documentació s'ha de presentar emplenant els formularis que s'adjunten, que són els següents:

  • Els ajuntaments hauran de manifestar la seva adhesió al Pla mitjançant acord de l'òrgan municipal competent (Junta de Govern Local o Plenari Municipal) i hauran d'indicar l'import total de totes les actuacions que volen que s'executin.
  • S'haurà d'indicar una llista amb les actuacions que es volen executar per ordre de prioritat, i aportar una memòria descriptiva de cadascuna de les propostes que permeti conèixer-la i justificar l'eix o eixos en què s'emmarca.
  • Definició de l'àmbit.
  • Certificat de compatibilitat urbanística.
  • Certificat de disponibilitat dels terrenys.
  • Compromís del manteniment municipal de les inversions una vegada executades.

Tal com s'indica en els models adjunts, es recomana que en l'acord d'adhesió al PSA hi hagi una delegació expressa en l'alcalde o alcaldessa perquè validi qualsevol modificació de la llista que es presenti.

Avisos

La relació d'inversions l'analitzarà una Comissió Tècnica del PSA constituïda pels membres següents:

  • Director de Serveis d'Espai Públic.
  • Director de Serveis de Mobilitat Sostenible.
  • Cap del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental.

El coordinador general d'Innovació i Infraestructures actuarà com a secretari d'aquesta Comissió Tècnica.

Les funcions d'aquesta Comissió són orientar els municipis en la redacció de la documentació de les peticions, revisar la documentació aportada i sol·licitar documentació addicional aclaridora, si és necessari, així com redactar informes i propostes per elevar-les a la Comissió Directora.

La Comissió Directora del PSA estarà constituïda pels membres següents:

  • Vicepresident executiu, que actuarà com a president.
  • Vicepresident de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat.
  • Vicepresident de l'Àrea d'Ecologia.
  • Gerent.
  • Director de l'Àrea de Presidència.
  • Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat.
  • Directora de l'Àrea d'Ecologia


El coordinador general de l'Oficina Tècnica de Gerència actuarà com a secretari de la Comissió Directora.

A partir dels informes, propostes i de la resta de la documentació que elabori la Comissió Tècnica, la Comissió Directora haurà de fer una proposta d'acceptació, demanar els aclariments que consideri oportuns o, fins i tot, fixar les condicions per fer efectiva la inclusió d'alguna de les inversions proposades.

Una vegada la Comissió Directora hagi acceptat tota la documentació, la Vicepresidència executiva l'haurà d'aprovar formalment mitjançant un decret, de cara a poder donar curs al procediment administratiu.

El president, donant compte a la Comissió Directora,  haurà d'aclarir qualsevol dubte que es plantegi en l'aplicació del Pla de sostenibilitat ambiental, que es materialitzarà mitjançant una resolució de de la Vicepresidència executiva.

Concurrència competitiva dels imports no assignats

En cas que hi hagi municipis que no s'adhereixin al Programa o que no demanin esgotar la seva assignació, es farà una segona convocatòria per concurrència competitiva per la quantitat econòmica no utilitzada.

Per establir-ne les condicions, es redactaran unes noves bases i unes pautes específiques, que haurà d'aprovar el Consell Metropolità després del període d'exposició pública corresponent.

Entre totes les demandes dels ajuntaments que es recullin després del període de presentació de propostes, se seleccionaran les actuacions que es considerin més adients d'acord amb les condicions establertes.

Puja

Documents

Enllaços relacionats

Puja