Domiciliacions i altres tràmits del Tribut metropolità

Tornar

Els contribuents poden descarregar en aquesta pàgina el formulari per a les diferents gestions administratives en relació amb el Tribut metropolità.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Tresoreria (Servei de Recaptació)

Formulari de sol·licitud$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Sol·licitud de domiciliació bancària del rebut$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

El Tribut metropolità és un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI) que han de pagar, anualment, els propietaris d'aquests béns. Per tant, és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, i de característiques especials. L'objectiu és finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En relació amb el Tribut metropolità es poden realitzar les següents gestions administratives:

Domiciliar el rebut de pagament a través d'entitat bancària

Consisteix en el pagament de l'impost a través del compte de la vostra entitat financera. Es pot demanar quan es desitgi, si be en funció del moment en què es demani, tindrà efectes per a l'exercici següent i successius.

Amb posterioritat podeu sol·licitar modificacions de compte o donar de baixa la domiciliació.

La domiciliació queda sense efecte per l'impagament dels rebuts. Una domiciliació es considera vàlida fins que es comuniqui el contrari.
 
En els avisos de pagament, hi ha una part al final del document que podeu emplenar, retallar i lliurar a l'AMB.

Sol·licitar un duplicat de document de pagament

Consisteix a obtenir una còpia de l'avís de pagament per tal de fer-lo efectiu. El pot demanar l'interessat o el seu representant dins del període de pagament en voluntària.

Es pot emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'AMB i al cap d'uns quants dies rebreu l'avís per correu al vostre domicili fiscal. Es pot demanar:

  • Trucar per telèfon a l'AMB.
  • Presencialment a les oficines de l'AMB.

Sol·licitar un certificat de pagament o deute negatiu

 

  • Certificat de pagament: és el document que emet l'AMB per acreditar que s'ha efectuat el pagament del tribut. Ho pot demanar el contribuent o una altra persona degudament autoritzada.
  • Certificat negatiu del deute: és el document que emet l'AMB per acreditar que una persona o entitat no té cap deute tributari amb l'AMB en concepte de tribut metropolità.

Cal enviar la sol·licitud a l'AMB i posteriorment si totes les dades són correctes el certificat s'envia a l'adreça del titular.

Comunicar canvi de domicili fiscal o de notificació

Consisteix en la modificació del domicili on es volen rebre els avisos de pagament, és a dir l'habitatge habitual per a les persones físiques, o l'adreça on hi ha la seu social per a les persones jurídiques.

Han de ser adreces postals completes (nom carrer, núm., escala, pis, porta, codi postal i municipi). No s'admeten apartats de correus.

Les modificacions tenen efecte a partir del moment en què es comuniqui a l'AMB i si totes les dades són correctes ja es rep el següent avís de pagament al nou domicili.

Comunicació de deute pendent

Consisteix en la comunicació del deute pendent (quota, recàrrec de constrenyiment i interessos de demora) a la data sol·licitada.

Aquest document es pot fer efectiu a qualsevol de les oficines bancàries que hi són detallades.
Cal enviar la sol·licitud a l'AMB, demanar-ho per telèfon o presencialment a les nostres oficines.

Rectificació d'errors

Rectificació d'errors ortogràfics del nom i cognoms, NIF i adreça. Ho pot demanar la persona interessada o el seu representant en el moment en què es detectin els errors enviant la sol·licitud a l'AMB amb còpia del document nacional d'identitat i documentació justificativa complementària si cal.

 

A qui va dirigit

A tots aquells ciutadans que tenen una propietat immobiliària, o més d'una, en un dels municipis metropolitans.

Puja

Enllaços relacionats

Puja