Convocatòria 2023 de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

Tornar

Des d'aquesta pàgina podeu sol·licitar la subvenció pel desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Socio-economic development
Subtema:
Agència econòmica
Responsable AMB:
Agència de Desenvolupament Econòmic

Emplenar el qüestionari ECSS En línia

Registre

Fer el tràmit En línia

Registre

Avís

Aquesta informació és orientativa. Es recomana consultar les bases reguladores. Tramitació electrònica: entre les 00:00 h del 09.06.23 i les 24:00 h del 10.07.23

Descripció

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el d’impulsar i fomentar activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, que siguin innovadores, que generin ocupació de qualitat i contribueixin a la millora de la competitivitat dels agents econòmics del sector.

Els projectes hauran d’estar vinculats com a mínim amb un dels següents àmbits:

 • La cohesió social, activitats destinades a reduir o eradicar les desigualtats socials.
 • La transició verda, activitats econòmiques destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic i/o a la degradació ambiental.
 • La digitalització, activitats destinades a facilitar eines i serveis per a la digitalització de l’economia.

La concessió d’aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva, s’estableixen en dos àmbits d’aplicació diferenciats:

A) Creació de noves entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases) de l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària o entitats/empreses que transformin una forma jurídica preexistent a cooperativa o societat laboral.

B) Inici de noves línies de negoci per part d’entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases).  

La subvenció serà com a màxim del 80% del cost del projecte, fins a un màxim de 6.000€ per beneficiari.

A qui va dirigit

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les Bases i convocatòria corresponent i siguin:

 • Associacions.
 • Fundacions.
 • Societats cooperatives.
 • Societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d’Inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Les persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral.
 • Les activitats econòmiques que estiguin en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral.

La data de constitució d’aquestes entitats per a cada àmbit d’aplicació haurà de ser:

A) Creació de noves entitats amb activitat econòmica o entitats/empreses que transformin una forma jurídica preexistent a cooperativa o societat laboral (d’acord a l’article 7 de les Bases). La data de constitució haurà de ser igual o posterior a l’1 de gener de 2022. 

B) Inici de noves línies de negoci per part d’entitats amb activitat econòmica. La data de constitució de les formes jurídiques (d’acord a l’article 7 de les Bases) que iniciïn una nova línia de negoci, haurà de ser anterior a l’1 de gener de 2022. 

Les subvencions per a l’inici d’una nova línia de negoci hauran de justificar-se amb la contractació de nou personal per al seu desenvolupament. Aquest fet s’acreditarà en el moment de la justificació, proporcionant l’alta a la Seguretat Social del nou personal, sigui del RGSS, RETA o mútua professional.

Terminis

El termini de presentació de les propostes començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOPB i es perllongarà durant 30 dies hàbils.

Avisos

 • La sol·licitud de la subvenció suposa l’acceptació específica de les Bases i la convocatòria.
 • Els beneficiaris hauran de tenir la seu social a un dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • El beneficiari haurà d’estar legalment constituït en el moment de la sol·licitud.

Exceptuant:

 • En el cas de persones físiques o jurídiques en procés de constitució, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • En el cas d'activitats econòmiques en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • Haver iniciat la nova activitat econòmica o la nova línia de negoci a partir de la data establerta a la convocatòria.
 • En el cas de persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una entitat o bé activitats econòmiques en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral, caldrà estar donat d'alta a l'Agència Tributària com a activitat econòmica (model 036) abans de la data de la resolució de la convocatòria, i haurà d’informar a l’AMB d’aquest fet.
 • No haver resultat subvencionat en el marc de les dues anteriors convocatòries impulsades per l'AMB.
 • Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AMB, la resta d’administracions públiques i la Seguretat Social.
 • Els beneficiaris hauran d’haver justificat adequadament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
 • En el cas que hagin sol·licitat la subvenció per a l’inici d’una nova línia de negoci hauran d’acreditar, en el moment de la justificació, l’alta a la Seguretat Social del nou personal contractat per al seu desenvolupament, sigui del RGSS, RETA o mútua professional.

Puja