Concurs social d'idees per donar un nou ús als materials components d'armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials que s'acumulen a l'illa de Lesbos. IV EDICIÓ

Tornar

En aquesta pàgina podeu conèixer les condicions i el tràmit que cal fer per presentar-se a aquest concurs social d'idees, adreçat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria matriculats al curs 2020-2021.

Estat:
Fora de termini
Tema:
International
Responsable AMB:
Servei de Cooperació Internacional

Formulari de participació (Annex IV)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Avís

Veure document de fe d'errata de les modalitats de participació descrites a les bases a la secció de Normativa a peu d eplana.

Descripció

Des de l'any 2015, i d'ençà de l'arribada a l'illa de Lesbos de milers de persones que fugien de conflictes armats, l'AMB està assumint un fort compromís amb la Mediterrània, sobretot treballant en projectes de cooperació transformadors a la Mediterrània oriental.

L'arribada massiva de refugiats a Lesbos ha significat un fort impacte social, econòmic i ambiental per al territori. A més de l'acollida de persones, l'illa ha hagut de gestionar els residus vinculats al refugi: milers d'armilles salvavides, llanxes pneumàtiques, plàstics i peces de roba abandonades a la costa oriental.

L'AMB s'ha implicat amb aquesta situació i ha donat suport a diverses iniciatives, juntament amb Lesvos Solidarity. Es tracta, especialment, de projectes amb una mirada social i ambiental que situen les persones al centre. Una d'aquestes iniciatives ha estat Safe Passage, un projecte de reciclatge, producció i comercialització per transformar les armilles que han salvat vides en productes com bosses, estoigs o clauers. 

En aquest context, es convoca la 4ª edició el Concurs Social d'Idees, que aposta per ampliar la participació a l'alumnat de tots els ensenyaments que ofereixin les competències artístiques i tècniques necessàries per donar resposta a les demandes del projecte Safe Passage. Així mateix, per tal d'atendre la realitat de l'illa de Lesbos, s'incorpora l'ús de materials plàstics i peces de roba en el disseny de propostes.

En aquesta línia, el Concurs Social d'Idees d'enguany respon, d'una banda, a la necessitat d'informar i fer reflexionar sobre la situació que viuen les persones refugiades a l'illa de Lesbos. D'altra banda, pretén contribuir al compromís social i ambiental mitjançant la reutilització dels components de les armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), materials plàstics i peces de roba per elaborar els dissenys dels productes. Finalment, busca implicar el jovent i els centres formatius en la cooperació perquè hi aportin els seus coneixements. 

Objecte del concurs

L'objectiu principal d'aquest Concurs és presentar idees i propostes per donar un nou ús als materials utilitzats per milers de persones que fugien del conflicte armat de Síria, com ara armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), materials plàstics i peces de roba, i que ara s'acumulen a l'illa de Lesbos.

Les propostes i idees del Concurs han de poder produir-se i comercialitzar-se al taller del projecte Safe Passage de l'illa de Lesbos, gestionat per Lesvos Solidarity. 

Modalitats de participació

Hi ha dues modalitats de participació al concurs. Les propostes presentades s'avaluaran partint de les característiques esmentades en cadascuna de les propostes següents:

 1. A) Productes produïts a partir de llanxes pneumàtiques (dinguis) i/o armilles salvavides. Puntualment es permet utilitzar altres materials complementaris.  
 2. B) Productes produïts a partir de peces de roba utilitzada, llanxes pneumàtiques (dinguis) i/o armilles salvavides (és obligatori l'ús d'un o dos d'aquests materials, mínim entre un 20%-30% del total del producte). Es permet utilitzar altres materials complementaris.  

En cas d'utilitzar altres materials, és recomanable  identificar, a la memòria tècnica, aquells que provenen del comerç just, sostenible o solidari.

Comercialització solidària

Els productes s'ha de poder fabricar a les instal·lacions de Lesbos a partir dels coneixements i les habilitats de les persones refugiades, motiu pel qual és imprescindible que no siguin gaire complicats de produir i que no requereixin materials i/o eines de fabricació altament especialitzats o de difícil accés.
A més a més, el producte ha de tenir visió comercial amb una mirada solidària, és a dir, ha de tractar-se d'un objecte d'ús respectuós que pugui ser d'interès per a gent d'arreu (vegeu el document «Lesvos Solidarity»).

Anonimat
La participació al Concurs és anònima i les propostes s'han de presentar amb un títol que garanteixi l'anonimat. En cas de no garantir l'anonimat, l'AMB es reserva el dret de desqualificar el projecte. 

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT

Les propostes s'escolliran analitzant els aspectes següents: qualitat tècnica, sostenibilitat, viabilitat ambiental, social i econòmica i facilitat de producció al taller de Lesbos, i d'acord amb els següents criteris:

 • Originalitat/creativitat: 10 punts
 • Factibilitat de fabricació: 35 punts
 • Viabilitat comercial i econòmica: 35 punts
 • Consideracions ambientals (mitigació de residus): 15 punts
 • Visibilitat del material d'origen: 5 punts

El jurat determinarà les propostes finalistes i la guanyadora per a cada una de les modalitats (A i B).

Resultats i premis

Se seleccionaran 3 finalistes per a cada una de les modalitats (A i B). D'aquests finalistes, s'escollirà una proposta guanyadora per a cada categoria. Lesvos Solidarity premiarà a les persones guanyadores amb una visita a Lesbos per conèixer la situació a l'illa, així com els projectes que s'hi estan duent a terme.

Les persones premiades, visitaran el projecte Safe Passage i interactuaran amb l'equip del taller de confecció per presentar-hi els seus projectes i fer un taller pràctic en relació amb el disseny proposat. El premi inclou el viatge i l'allotjament. 

Totes les persones guanyadores i finalistes obtindran un diploma d'acreditació.

La decisió del jurat és inapel·lable. Els premis es podran declarar deserts.

Per a més informació consulteu les bases del concurs.

A qui va dirigit

El Concurs és públic i obert a totes les persones majors d'edat (a la data de venciment de l'entrega del projecte) que estiguin matriculades al curs 2020-2021 en escoles i/o universitats d'arts plàstiques, disseny i enginyeria que tinguin algun centre a l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'alumnat s'hi pot presentar de manera individual o per parelles.

Cap persona vinculada de manera directa als projectes de refugi a Lesbos podrà participar al concurs.

Terminis

Les propostes es podran presentar entre el dia 3 de maig de 2021 i el dia 7 de juny de 2021 fins a les 14:00 hores.

Requisits

La proposta ha de ser original i inèdita, i no còpia o plagi d'obres d'altres autories o bé registrades prèviament sota una marca.

Cada proposta de projecte ha d'incloure necessàriament la documentació següent:

 1. Sobre tancat amb el formulari de participació (annex IV), que inclourà les dades personals i de participació.
 2. Un plafó de cartró ploma de 5 mm de gruix, de color blanc i amb mides de 700 × 500 mm, en format vertical, amb vinil en una cara amb la impressió digital de la gràfica explicativa del projecte.
 3. Maqueta física del resultat final de la proposta presentada.
 4. Presentació, en format PDF, d'una representació (rendering) de la proposta realitzada amb programes de dibuix.
 5. Arxiu en PDF (en català o en castellà i també en anglès) amb la documentació necessària
  per a la realització del projecte:
  1. Memòria descriptiva
  2. Estudi de viabilitat tècnica i econòmica
  3. Documentació necessària per entendre i realitzar el projecte (plànols, esbossos,
   infografies, etc.)
 6. Arxiu en PDF del plafó explicatiu corresponent.

Voluntàriament, es pot presentar un vídeo explicatiu de la proposta (de 2 minuts com a màxim), que contingui, almenys, la informació següent:

 • Títol del projecte
 • Modalitat escollida i materials utilitzats (en percentatges)
 • Característiques i objectiu (utilitat)
 • Facilitat de producció i possibilitat de comercialització

El vídeo explicatiu, així com la documentació que s'indica als punts 4, 5 i 6 descrits més amunt, en aquest mateix apartat, s'ha de lliurar en un CD o un llapis de memòria (USB) identificats amb el títol escollit, de manera que en tot moment es garanteixi l'anonimat. En cas de no garantir l'anonimat, l'AMB es reserva el dret de desqualificar el projecte. 

Per resoldre qualsevol dubte sobre la presentació de la documentació, contacteu amb el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB al telèfon: 90 223 51 51, de dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.00 h.

Puja

Documents

Enllaços relacionats

Puja