Bonificació del tribut metropolità per a famílies nombroses

Tornar

Les famílies nombroses poden demanar una bonificació del 50 %, sempre que els seus ingressos no superin els trenta mil euros anuals.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Tresoreria (Servei de Recaptació)

Avís

Tots els tràmits s'han de dur a terme a l'AMB, independentment que la gestió i el cobrament del tribut els realitzi l'Ajuntament que pertoqui. Per tant, les incidències relatives a l'aplicació de la bonificació, així com les reclamacions i recursos que es puguin formular seran resoltes per l'AMB.

Informació prèvia

Descripció

La bonificació consisteix en un descompte del 50 % de la quota íntegra del tribut que grava els habitatges, a favor dels subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que els seus ingressos no superin els 30.000,00 € anuals. Aquesta bonificació només s'aplica respecte de l'immoble que constitueix la residència habitual de la família nombrosa i és compatible amb la reducció prevista a l'article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

La bonificació l'ha de sol·licitar el subjecte passiu del tribut.

Hom entén per residència habitual de la família nombrosa la que figuri en el padró d'habitants del municipi, en la data d'acreditament de l'impost, és a dir, el primer dia de l'any.

Ni el subjecte passiu ni la resta d'integrants de la família nombrosa poden tenir deutes pendents de pagament del tribut metropolità en període executiu o que estigui vàlidament acordada la seva suspensió.

La suma dels ingressos totals dels membres de la família nombrosa no poden superar l'import de 30.000,00 €. S'entenen per ingressos totals els obtinguts per la família nombrosa l'exercici anterior a l'acreditació del tribut.

Aquest factor s'ha d'acreditar mitjançant la corresponent declaració de l'IRPF i en cas que no existeixi obligació de declarar, mitjançant la presentació de la corresponent declaració justificativa.


A qui va dirigit

A tots els ciutadans que tenen una propietat immobiliària o més d'una, en un dels municipis metropolitans i que siguin titulars de la condició de família nombrosa.


Terminis

El dret a bonificació s'ha de renovar anualment amb la corresponent sol·licitud, amb posterioritat al pagament del rebut, liquidació o abonaré i abans del 10 de desembre.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, s'ha de presentar al registre de l'AMB.

  • Si es fa presencialment:

A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  • Si es fa per correu postal ordinari:

A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona

També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Com arribar a la seu de l'AMB

Puja