Ajut a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

Tornar

Desde d'aquesta pàgina podeu sol·licitar ajut econòmic per al desenvolupament de nous projectes i/o la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econ�mica
Responsable AMB:
Agència de Desenvolupament Econòmic

Informació prèvia

Descripció

Avís

El termini per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria va finalitzar el 24 de març de 2019, segons acord adoptat per la Junta de Govern de l'AMB celebrada el 12 de març de 2019.


L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és el foment de les activitats emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (en endavant, ECSS) a través d'ajuts econòmics per al desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques.

L'ajut econòmic consisteix en una subvenció del 80% del cost de les despeses subvencionables, fins a un màxim de
6.000€ per beneficiari.

Aquests ajuts econòmics pretenen afavorir l'expansió d'unes pràctiques econòmiques que es consideren especialment beneficioses per l'economia i la cohesió social de la societat metropolitana. Unes pràctiques que afavoreixen la innovació social i el desenvolupament d'activitats econòmiques amb perspectiva social i comunitària –tot mobilitzant els actius endògens existents en el mateix territori–, que generen llocs de treball especialment estables i que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials del mateix territori.

Despeses subvencionables

Per als ens beneficiaris que han iniciat la seva activitat econòmica fins a 6 mesos abans de la data de publicació de les presents bases i convocatòria

 • Despeses de constitució, modificació o transformació de la forma jurídica de l'ens beneficiari; despeses de notaria; consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades de la constitució de l'ens beneficiari o bé de la transformació d'un forma jurídica preexistent en una societat cooperativa o societat laboral.
 • Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d'obres i taxes relacionades amb l'inici i desenvolupament de l'activitat econòmica.
Per a tots els sol·licitants i beneficiaris
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de noves línies de negoci (projectes orientats a l'oferiment d'un nou bé o servei).
 • Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d'obres i taxes per al desenvolupament de noves línies de negoci (projectes orientats a l'oferiment d'un nou bé o servei).
 • Despeses de seguretat social de les persones treballadores de la nova activitat, o bé, en el cas d'entitats sol·licitants de l'ajut econòmic per al desenvolupament d'una nova línia de negoci, despeses de seguretat social del nou personal contractat per al desenvolupament de la mateixa.
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes d'intercooperació entre entitats cooperatives.
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes d'internacionalització de l'ECSS.
 • Material fungible d'oficina.
 • Accions educatives de promoció dels valors i finalitats de l'ECSS entre la ciutadania i de difusió i conscienciació sobre l'abast, conscienciació i potencialitat de les pràctiques de l'ECSS.
 • Despeses en aigua, electricitat, serveis de telecomunicacions i gas o combustibles.
 • Assegurances.
 • Despeses relacionades amb la constitució i formalització, així com amb el finançament dels interessos, de préstecs destinats exclusivament a l'inici de l'activitat de la nova empresa o al desenvolupament de noves línies de negoci, i que hagin estat formalitzats amb entitats de finances ètiques o solidàries.
 • Despeses en correu i missatgeria.
 • Arrendament de béns immobles i béns mobles.
En cap cas podrà ser considerada com a despesa subvencionable tota aquella que no quedi recollida en l'anterior relació.


A qui va dirigit

A totes les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les bases que regulen aquesta convocatòria:

 • Associacions i Fundacions donades d'alta d'IAE.
 • Societats cooperatives i Societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d'Inserció i Centres Especials de Treball.
 • Les persones físiques o jurídiques en procés de constitució d'una cooperativa  (en aquest cas la cooperativa haurà d'estar constituïda i registrada abans de la resolució definitiva).
 • Les activitats econòmiques que estiguin en procés de canvi de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral.
 • Les cooperatives que desenvolupin projectes d'intercooperació.


Terminis

El termini per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria finalitza el 24 de març de 2019, segons acord adoptat per la Junta de Govern de l'AMB celebrada el 12 de març de 2019.


Requisits

 1. La sol·licitud de la subvenció suposa l'acceptació específica de les presents bases.
 2. Els ens beneficiaris hauran de tenir seu a un dels municipis del territori de l'AMB.
 3. L'ens beneficiari haurà d'estar legalment constituït en el moment de l'atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.
 4. Els beneficiaris hauran d'haver justificat adequadament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
 5. Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'AMB, la resta d'administracions públiques i la Seguretat Social.


Avisos

Període subvencionable

Les actuacions subvencionables s'hauran realitzat com a màxim durant els 6 mesos anteriors a la publicació inicial al BOPB de les presents bases i convocatòria.

Les actuacions subvencionables que no hagin estat iniciades, s'hauran d'executar abans de la data límit per a la justificació de la despesa subvencionable, el 15 d'octubre de 2019. Aquells ens beneficiaris que no hagin justificat la despesa per a aquesta data s'entendrà que renuncien a la subvenció.

Pagament

El pagament de l'ajut se supedita a la justificació efectiva de les despeses subvencionables. El període de justificació es perllongarà des de la notificació de l'acord d'atorgament de l'ajut fins el 15 d'octubre de 2019.

Si passada aquesta data no s'ha realitzat aquesta justificació o es constata que el beneficiari no ha complert amb els criteris establerts a les bases, es revocarà l'atorgament i es procedirà a l'atorgament de l'ajut al primer sol·licitant de la llista de reserva per ordre de entrada.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
La tramitació de la sol·licitud d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària es fa exclusivament en línia.

Aquesta via de presentació electrònica requereix que us identifiqueu digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.

Llegiu atentament les instruccions abans d'iniciar el tràmit, així com les bases de la convocatòria corresponent i prepareu la documentació, en format pdf, que caldrà que adjunteu a la vostra sol·licitud.

Documentació requerida:
 1. Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
 2. Declaració responsable.
 3. Documentació acreditativa de la representació.
 4. Relació i import de despeses subvencionables realitzades durant els 6 mesos anteriors a la publicació inicial de les presents bases i convocatòria.
 5. Memòria de l'activitat a subvencionar que inclogui pressupost d'ingressos i despeses.
 6. Factures proforma o pla de despesa justificable. El pla de despeses haurà de diferenciar entre base imposable, IVA i import total de les despeses previstes. Caldrà també indicar les despeses exemptes d'IVA i amb IVA no deduïble. Si no s'indica, s'entendrà que es tracta de l'import total amb IVA deduïble.

Resposta de l'administració

La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l'AMB a proposta de la Comissió de Seguiment. L'acord o acords de Junta incorporaran un llistat d'admesos i exclosos, un altre llistat amb els ajuts atorgats i un últim llistat amb aquells sol·licitants que queden en reserva.

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici d'aquesta convocatòria, que són definitius en via administrativa, els interessats podran interposar recursos de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Puja