Ajornament i/o fraccionament d'un deute amb l'AMB per raó d'ingressos públics en període voluntari

Tornar

Aquest tràmit permet el fraccionament i el pagament ajornat d'un deute amb l'AMB en període voluntari de cobrament, quan la situació econòmica financera de les persones físiques o jurídiques els impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Ajornament i/o fraccionament d'un deute
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Ajornament i/o pagament fraccionat deute en període voluntari$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Avís

Aplicable únicament per al pagament del Tribut metropolità, la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus i per a les sancions per la utilització indeguda dels serveis de transport públic, competència de l'AMB.

ATENCIÓ:

  • Descarregueu-vos el fitxer. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripció

Mitjançant aquest sistema de gestió simplificada, les persones físiques o jurídiques poden determinar i quantificar les fraccions que han de pagar i el seus venciments respecte de les seves obligacions fiscals amb l'AMB. Els ingressos corresponents s'efectuen a les entitats bancàries col·laboradores.

L'obtenció del fraccionament i el pagament ajornat del deute per raó d'ingressos públics de l'AMB comporta:

a) La conformitat amb la liquidació del deute practicada i la renúncia a formular-hi cap recurs o reclamació en contra.

En cas que l'interessat que hagi demanat acollir-se a aquest sistema interposi qualsevol recurs o reclamació, s'entendrà que no li és d'aplicació.

 

b) El pagament addicional de l'interès de demora des del final del període voluntari de pagament fins a la nova data de de venciment a la qual s'ajorna cada pagament fraccionat. L'import que cal pagar en el venciment de cada fracció serà la suma de la part de quota líquidada més els interessos meritats corresponents.

 

c) L'import mínim de cada fracció ajornada que s'ha de pagar no pot ser inferior a 50,00 euros.

 

d) El venciment del pagament de cada fracció ha de ser mensual i com a màxim l'ajornament serà de sis mensualitats.

 

e) L'incompliment de qualsevol dels terminis de pagament comportarà el venciment automàtic de la resta de fraccions, l'inici del període executiu amb exigència dels recàrrecs sobre el principal del deute i el meritament dels interessos moratoris corresponents.

L'ajornament i/o fraccionament s'ha d'efectuar per deute individualitzat, és a dir, per rebut o document de pagament, quan no hagi vençut el termini per fer-lo efectiu.

No es pot fraccionar ni ajornar mitjançant el formulari d'aquest tràmit:

a) El deute inferior a 100,00 euros, ni superior a 3.000,00 euros.

b) Els rebuts domiciliats.

c) Les sancions en període d'incoació, o que estiguin pendents de resoldre, cas d'haver-hi formulat al·legacions.

d) Els deutes en procediment executiu.

Ajornament i fraccionament en període executiu

En finalitzar el període de cobrament voluntari, la sol·licitud del fraccionament s'efectuarà mitjançant instància electrònica dirigida a la Tresoreria de l'AMB i caldrà aportar la documentació següent:

a. Còpia del DNI/CIF.
b. Justificant de titularitat bancària del compte bancari on s'efectuarà el càrrec de l'ajornament/fraccionament. El titular del compte bancari ha de coincidir amb el titular del rebut.
c. Còpia del document de pagament del qual es fa la sol·licitud.

Cada fracció ha de comprendre el principal, el recàrrec del període executiu corresponent i els interessos de demora calculats des del final del període voluntari de pagament fins a la nova data de venciment a la qual s'ajorna cada pagament fraccionat d'acord amb la normativa vigent.

Les condicions per a la concessió d'ajornaments i/o fraccionaments són les següents:

  • No es podran sol·licitar nous fraccionaments i/o ajornaments si existeixin deutes pendents vençuts.
  • No es concediran fraccionaments i/o ajornaments per deutes inferiors a 100,00 euros excepte en casos en què es presenti un informe social de vulnerabilitat econòmica del deutor.
  • Es dispensa la constitució de garantia quan el deute que s'ha ajornar i/o fraccionar sigui inferior a 30.000,00 euros i sempre que la situació econòmica financera de qui ha de pagar ho justifiqui.
  • Per imports superiors a 30.000,00 euros, cal constituir-hi garantia i presentar documentació justificativa de la situació econòmica i financera en els termes previstos a la llei.
  • Els terminis i l'ajornament s'estableixen d'acord amb l'import del deute, i llevat de casos excepcionals acreditats pel deutor, són com a màxim:

Fins a 4.000 EUR: màxim 6 mensualitats;
Deute de 4.000,01 fins a 10.000 EUR: màxim 12 mensualitats;
Deute de 10.000,01 fins a 20.000 EUR: màxim 18 mensualitats;
Deute de 20.000,01 fins a 30.000 EUR: màxim 24 mensualitats;

  • De manera excepcional i per situacions de vulnerabilitat econòmica valorades amb l'informe social corresponent, i sempre que la sol·licitud sigui de l'anualitat vigent, la persona interessada pot sol·licitar un període de carència o "manca" de com a màxim 3 mesos. Aquesta carència o "manca" computarà des de l'acord de concessió de l'ajornament o fraccionament, segons les previsions de la Instrucció 1/17 de l'AEAT.

A qui va dirigit

A les persones físiques o jurídiques obligades al pagament de liquidacions d'ingressos públics practicades per aquesta Administració que a causa de la seva situació financera, i de manera transitòria, no poden fer front al pagament en els terminis establerts.

Puja