Ajornament i/o fraccionament d'un deute amb l'AMB per raó d'ingressos públics en període voluntari

Tornar

Aquest tràmit permet el fraccionament i el pagament ajornat d'un deute amb l'AMB en període voluntari de cobrament, quan la situació econòmica financera de les persones físiques o jurídiques els impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Ajornament i/o fraccionament d'un deute
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Informació prèvia

Descripció

Avís

Aplicable únicament per al pagament del Tribut metropolità, la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus i per a les sancions per la utilització indeguda dels serveis de transport públic, competència de l'AMB.

Per poder omplir correctament el formulari s'ha de descarregar en local i disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.


Mitjançant aquest sistema de gestió simplificada, les persones físiques o jurídiques poden determinar i quantificar les fraccions a pagar i el seus venciments respecte les seves obligacions fiscals amb l'AMB. Els ingressos corresponents s'efectuen a les entitats bancàries col·laboradores.

L'obtenció del fraccionament i el pagament ajornat del deute per raó d'ingressos públics de l'AMB comporta:

a) La conformitat amb la liquidació del deute practicada i la renúncia a formular-ne cap recurs i/o reclamació contra la mateixa.
En cas d'interposar-se qualsevol recurs i/o reclamació per l'interessat que hagués demanat acollir-se a aquest sistema, s'entendrà que no li és d'aplicació.

b) El pagament addicional de l'interès de demora des del final del període voluntari de pagament fins a la nova data de de venciment a la que s'ajorna cada pagament fraccionat. L'import a pagar en el venciment de cada fracció serà la suma de la part de quota líquidada més els interessos meritats corresponents.

c) L'import mínim a pagar de cada fracció ajornada no pot ser inferior a 50,00 EUROS.

d) El venciment del pagament de cada fracció ha de ser mensual i com a màxim l'ajornament serà de 6 mensualitats.

e) L'incompliment de qualsevol dels terminis de pagament comportarà el venciment automàtic de la resta de fraccions, l'inici del període executiu amb exigència dels recàrrecs sobre el principal del deute i el meritament dels interessos moratoris corresponents.

L'ajornament i/o fraccionament s'ha d'efectuar per deute individualitzat, és a dir, per rebut o document de pagament i que no hagi vençut el termini per fer-lo efectiu.

No es pot fraccionar ni ajornar mitjançant el formulari d'aquest tràmit:

a) El deute inferior a 100,00 EUR, ni superior a 3.000,00 EUR.

b) Els rebuts domiciliats.

c) Les sancions en període d'incoació, o que estiguin pendents de resoldre, cas d'haver-ne formulat al·legacions.

d) Els deutes en procediment executiu.


A qui va dirigit

A les persones físiques o jurídiques obligades al pagament de liquidacions d'ingressos públics practicades per aquesta Administració que a causa de la seva situació financera, i de manera transitòria, no poden fer front al pagament en els terminis establerts.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han de descarregar el formulari d'aquest tràmit. Un cop llegides i acceptades les instruccions i les condicions del mateix cal emplenar les dades de la persona física o jurídica, les dades referents al deute i a l'ajornament i/o fraccionament, el lloc i la data.

En confirmar les dades es generen les cartes de pagament de les fraccions i/o ajornament, les quals caldrà fer efectives abans del seu venciment. És necessari i imprescindible remetre el formulari al correu electrònic que indica el document (informaciotributaria@amb.cat) per al coneixement del Servei de Tresoreria de l'AMB.

L'enviament també es podrà fer mitjançant qualsevol dels procediments previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Puja

Resposta de l'Administració

Aquest sistema no comporta resposta explícita de l'Administració, sempre que s'acompleixin les condicions establertes en la seva regulació.

Puja