Acreditació d'empreses transportistes per descarregar aigües residuals a depuradores mitjançant vehicles cisterna

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Empreses transportistes: acreditacions i entrada a EDAR
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Avís

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Informació prèvia

Descripció

Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per emetre les acreditacions dels transportistes.


A qui va dirigit

A totes aquelles persones físiques o jurídiques que disposin dels mitjans materials, tècnics, personals i administratius necessaris i imprescindibles per a la prestació del servei de recollida, transport i descàrrega d'aigües residuals mitjançant la utilització de camions cisterna.


Terminis

L'acreditació es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar la prestació del servei.

En cas que l'activitat desitgi renovar l'acreditació restarà obligada d'acord amb l'article 48 del RMAAR a sol·licitar-la amb una antelació de 3 mesos abans de la finalització de la vigent. 


Requisits

Per sol·licitar l'acreditació com a empresa transportista caldrà presentar el formulari corresponent al tràmit degudament emplenat seguint el procediment que trobarà a tràmit. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la tota la documentació esmentada a l'article 46.2 del RMAAR i que trobarà al final del formulari. Adjunt a tota la documentació requerida caldrà annexar el justificant de pagament.

Un cop obtinguda l'acreditació de transportista, l'activitat haurà d'atenir-se a les obligacions, i procediments esmentats al RMMAR.


Avisos

Vigència

L'acreditació tindrà una validesa de 5 anys. A aquest efecte, els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu, hauran de sol·licitar novament l'acreditació que podrà ser denegada per l'AMB.

Respecte a l'acreditació:

  • Els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu , hauran de sol·licitar novament l'acreditació que podrà ser denegada per l'AMB.
  • En cas que es produeixin canvis en les dades facilitades per a la seva acreditació, s'haurà de comunicar a l'AMB amb la finalitat de mantenir -les actualitzades.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'acreditació d'empreses transportistes per descarregar a depuradores metropolitanes mitjançant vehicles cisterna està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A més, cada operació d'entrada del vehicle cisterna a l'EDAR per abocament de la càrrega (aigües residuals industrials o sanitàries) està sotmesa al pagament de la taxa segons l'article 4 de l'Ordenança, que es liquida semestralment, on es fa constar el nombre de vegades que ha entrat el vehicle cisterna a les EDAR.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Com es paga la taxa?

Es pot realitzar el pagament de la taxa a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com en la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina junt amb el formulari de la sol·licitud. 

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància, amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'acreditació 

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre resolució en un termini màxim de 3 mesos, a comptar a partir de l'endemà de la sol·licitud del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Puja