Títol VI

Personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 47

Secretaria, intervenció i tresoreria
  1. A les funcions de secretaria general, intervenció i tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona els són aplicables els preceptes de la disposició addicional vuitena de la Llei de l'Estat 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  2. El secretari o secretària general també ha d'ésser secretari o secretària del Consell Metropolità i de la Junta de Govern i, sens perjudici de la delegació que li correspon, també ho ha d'ésser de la Comissió Especial de Comptes, de les comissions del Consell Metropolità i dels altres òrgans col·legiats que es poden crear.