Títol VI

Personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 46

Disposicions generals
  1. El personal al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és format per funcionaris de carrera, personal interí, personal laboral i personal eventual i es regeix per la legislació sobre funció pública local i pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  2. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a la política de recursos humans, pot promoure la mobilitat del personal entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els municipis que en formen part i efectuar les previsions corresponents en la relació de llocs de treball.