Títol V

Finançament

Article 42

Aportacions dels municipis
  1. Les aportacions dels municipis a què fa referència la lletra j de l'article 40 han d'ésser objecte d'establiment i ordenació, amb l'acord de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell Metropolità.
  2. Les aportacions a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser generals, sens perjudici que puguin variar en funció de les característiques dels municipis. També es poden establir aportacions específiques per satisfer compensacions derivades de les prescripcions del planejament urbanístic i altres plans, programes o transferències d'aprofitament urbanístic.