Preàmbul

L'AMB neix en compliment de l'Estatut de Catalunya per millorar la prestació dels serveis públics a l'àrea metropolitana de Barcelona i per garantir la implicació i participació ciutadanes.

La Llei determina un sistema d'organització de l'ens similar al model d'organització de les dues entitats metropolitanes establert per la Llei 7/1987, de 4 d'abril, que estableix i regula actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa, que és derogada per aquesta llei. En aquest sentit, aquesta llei regula el procés d'extinció de les dues entitats metropolitanes i el procés de traspàs efectiu de la Mancomunitat de Municipis a la nova Àrea Metropolitana de Barcelona i garanteix la continuïtat dels processos de planejament territorial que s'estan aplicant en aquest àmbit, d'acord amb el que estableix el títol II de la Llei 7/1987.

La Llei determina un model organitzatiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que garanteix la representativitat proporcional de tots els municipis que la integren. Els òrgans de govern que estableix la Llei són el Consell Metropolità, el president o presidenta, la Junta de Govern i la Comissió Especial de Comptes. També determina la possibilitat que el Consell Metropolità pugui crear qualsevol altre òrgan complementari.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix competències que exerceixen les actuals entitats metropolitanes del transport, de serveis hidràulics i tractament de residus i la Mancomunitat de Municipis i, en matèria d'urbanisme, les competències establertes per la legislació urbanística vigent.

Es configura la hisenda metropolitana amb la reordenació de la situació existent per tal que el sistema de finançament respongui a les singularitats i les necessitats d'una gran conurbació urbana i a les atribucions assignades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Llei consta d'un títol preliminar i sis títols, als quals segueixen onze disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El títol preliminar regula la naturalesa de l'ens, l'àmbit territorial i els municipis que el componen, així com el procediment de modificació de l'àmbit esmentat, i detalla les potestats i les facultats de què gaudeix com a ens de naturalesa territorial.

El títol I regula l'organització, enumera els òrgans metropolitans de govern i administració, amb la composició i la designació dels membres i les atribucions corresponents.

El títol II es divideix en dos capítols. El primer enumera les competències metropolitanes en els diversos àmbits materials d'actuació, llevat de l'urbanisme, mentre que el capítol II regula la gestió dels serveis metropolitans.

El títol III determina l'ordenació del territori, l'urbanisme i l'habitatge, amb la regulació dels diversos instruments d'ordenació i la tramitació corresponent, i també les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El títol IV regula les relacions entre els municipis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que el títol V enumera els recursos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i en desplega les condicions de finançament. El títol VI determina les particularitats del personal al servei de l'Àrea Metropolitana.

Les disposicions addicionals regulen les particularitats que es deriven de la successió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en les dues entitats metropolitanes i en la Mancomunitat de Municipis. Les disposicions transitòries determinen la situació que es deriva mentre no es despleguen les diverses prescripcions de la Llei, i la disposició derogatòria deroga els títols III i IV de la Llei 7/1987 i les altres disposicions que s'oposen al que estableix aquesta Llei.

Finalment, les disposicions finals preveuen la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona i una autorització al Govern per al desplegament, l'execució i el compliment de la Llei.