Disposicions transitòries

Sobre el règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre el planejament urbanístic general vigent, l'ordenament metropolità, el finançament i la constitució del primer Consell Metropolità

Quarta

Back
Finançament
  1. Els tributs i els recursos diversos de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, de l'Entitat Metropolitana del Transport i de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, vigents a la data de publicació d'aquesta llei, s'han de mantenir en vigor mentre no es desenvolupa el finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  2. El Consell Metropolità, per majoria absoluta, ha d'adoptar els acords necessaris per incorporar els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no integrats en aquests ens o en la Mancomunitat de Municipis al sistema de finançament derivat dels recursos de qualsevol naturalesa vigents segons aquesta disposició transitòria.
Prova: $provaURL