Disposicions transitòries

Sobre el règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre el planejament urbanístic general vigent, l'ordenament metropolità, el finançament i la constitució del primer Consell Metropolità

Tercera

Back
Ordenament metropolità

Els reglaments i les ordenances, incloses les fiscals, de preus públics i de tarifes, les altres normes, els acords i les disposicions de caràcter general, adoptats per l'Entitat Metropolitana del Transport, per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i, si escau, per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'han de mantenir en vigor mentre no són substituïts per normes pròpies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i s'ha d'entendre que les mencions efectuades a aquests ens fan referència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Prova: $provaURL