Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Novena

Constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que estableix l'article 29 s'ha de constituir en el moment de l'entrada en vigor del Pla director urbanístic metropolità. Amb la constitució d'aquesta comissió s'han d'extingir, automàticament, la Comissió Territorial d'Urbanisme corresponent i la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.