Programa integral de barris per a la millora de rendes

Ajuts per minimitzar desequilibris i promoure la inclusió i la convivència social als barris més vulnerables

Barri
Preàmbul
Aquest programa s'inscriu dins del Pla d'actuació per combatre les desigualtats socials i de rendes, amb l'objectiu d'incrementar l'equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En concret, amb els objectius 9.1., 9.2. i 9.3 del Pla d'actuació metropolità (PAM) i els principis orientadors de l'acció del Govern metropolità, expressats en la voluntat de promoure una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada, es proposa el Pla d'actuació per combatre les desigualtats socials i de rendes,

El pla de subvencions, destinat als ajuntaments metropolitans, té una dotació de 10 milions d'euros per al període 2022-2024 i finançarà fins al 80 % del pressupost dels plans municipals.

Àrees vulnerables

Una de les expressions de la desigualtat als territoris metropolitans és la vulnerabilitat urbana. Es tracta de la confluència al territori de processos d'exclusió social i residencial que concorren de manera intensa en àrees urbanes determinades, de manera que limiten la participació dels residents en les dinàmiques integradores de la societat i dificulten les possibilitats de mobilitat social.

Les àrees són vulnerables en la mesura que estan afectades de manera estructural per la desigualtat i intensament exposades a crisis de naturalesa diversa (econòmica, social, sanitària, climàtica...). La concentració d'aquests factors de risc en propicia la retroalimentació i s'acaben generant processos circulars complexos que perpetuen els riscos d'exclusió de la població resident i dels mateixos barris.

Hi ha tres característiques que defineixen aquesta vulnerabilitat:
 • La concentració territorial.
 • La persistència en els espais urbans.
 • La complexitat i diversitat de les formes en què es presenta.
Les polítiques de millora de barris han de tenir en compte aquests tres elements en el marc d'un sistema que configura una estructura jeràrquica dels barris metropolitans segons el seu grau de vulnerabilitat.

Up
Objectius

L'AMB, en el marc de les seves competències, posa en marxa aquest programa de subvencions per a barris metropolitans, com a política estructural per abordar la vulnerabilitat urbana, especialment als barris on sigui extrema.

Els objectius operatius que es volen assolir són:
 • Avançar en l'eliminació dels desequilibris socials i econòmics als barris afectats.
 • Afavorir les capacitats personals, familiars i socials de les persones i comunitats per propiciar una convivència harmoniosa i enriquidora als veïnats dels barris de la ciutat.
 • Coordinar els diferents actors econòmics i socials, amb l'objectiu de trobar un equilibri dins del marc de l'ocupació que possibiliti un nivell de vida digne per als habitants d'aquests barris.
 • Garantir unes condicions de seguretat als espais públics i en la convivència veïnal que permetin desenvolupar amb normalitat activitats de caràcter econòmic i social.

Up
Eixos d'actuació
El programa està dividit en quatre eixos d'actuació:
 1. Educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social.
 2. Millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l'oferta d'ocupació per acostar els demandants de feina al món empresarial i viceversa. 3. Mesures de cohesió social.
 3. Habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d'espais i transició ecològica.
Cada eix incorpora una llista orientativa de problemàtiques que hi estan associades i de possibles actuacions susceptibles de ser subvencionables.

Aquest programa tindrà caràcter plurianual i es preveu fer-ne seguiment i avaluació amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Es preveu la possibilitat de contractar una consultora de suport a la redacció de projectes.

Principals tipologies de projectes subvencionables

Eixos d'actuació Problemàtica Tipologia d'actuacions subvencionables
Eix 1:
 • Educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social.
 1. Dèficit de les tasques parentals bàsiques.
 2. Absentisme escolar.
 3. Manca d'habilitats bàsiques no adquirides a l'escola.
 4. Dèficit de competències digitals.
 1. Reforç de l'educació escolar des de la infància a l'adolescència per completar les tasques parentals.
 2. Accions que promoguin les ganes d'anar a l'escola, la integració i la convivència.
 3. Formació adaptada a les necessitats actuals. Accés i aprenentatge  d'utilització de les xarxes socials.
 4. Oportunitats d'obertura social positiva mitjançant la cultura, l'esport i les associacions en general.
 5. Suport per a l'adquisició d'idiomes i capacitats de digitalització. Escoles de segona oportunitat.
 6. Ajuda a l'emancipació.
Eix 2:
 • Millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l'oferta d'ocupació per acostar els demandants de feina al món empresarial i viceversa.
 1. Desequilibri i descoordinació entre la demanda i l'oferta de feina.
 2. Formacions deslligades de les necessitats de les empreses.
 3. Empreses basades en àrees de negoci o models obsolets i poc competitius i sense demanda de llocs qualificats.
 4. Mala distribució territorial de les empreses, els centres de formació i els llocs de residència.
 1. Programes coordinats entre gremis professionals, empreses i altres demandants de llocs de treball amb escoles i centres de formació.
 2. Selecció de llocs de treball amb demanda estable i valoració del creixement d'oportunitats.
 3. Mobilització de l'economia local mitjançant mesures per mantenir i afavorir l'aparició d'un teixit d'activitats locals.
 4. Centres de coworking i teletreball.
 5. Formacions específiques i suport a l'ocupació en àmbits vinculats a la rehabilitació d'habitatges i altres activitats lligades a programes específics que produeixin una demanda creixent.
 6. Foment al desenvolupament de formacions per millorar la salut de col·lectius vulnerables per raó d'edat, gènere o situacions especials.
Eix 3:
 • Mesures de cohesió social.
 1. Dificultat d'accés als drets i serveis socials, la sanitat i la cultura.
 2. Sentiment d'inseguretat i apropiació indeguda de l'espai públic.
 3. Discriminació per raons de gènere, raça o altres causes de discriminació social.
 4. Dificultat d'accés de les persones i els col·lectius més vulnerables al conjunt de prestacions públiques.
 5. Necessitat d'implementar projectes específics relacionats amb la salut.
 1. Formació i ajuda perquè els col·lectius vulnerables assoleixin els drets socials bàsics i accedeixin als recursos.
 2. Mobilització de recursos locals en un sentit ampli per garantir l'ús de qualitat de l'espai públic (enfocament preventiu i de regulació).
 3. Programes de reallotjament i altres mesures, amb especial atenció a les dones amb problemes de maltractament que necessiten reubicar-se lluny de la residència actual.
 4. Incorporació de la sostenibilitat als barris d'actuació prioritària.
 5. Redefinició d'equipaments públics.
 6. Introducció de mesures de participació ciutadana per afavorir la implicació dels ciutadans i les comunitats de veïns, i potenciar l'ascensor social.
 7. Elaboració de plans integrals de barris.
 8. Programes especials per tractar les situacions de solitud i envelliment i per atendre situacions relacionades amb problemes mentals.
Eix 4:
 • Habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d'espais i transició ecològica.
 • Situacions de maltractament que obliguen a buscar residències allunyades dels llocs d'origen dels conflictes.
 • Necessitat d'allotjar grups de persones i famílies en residències comunitàries o tutelades.
 1. Habilitació d'habitatges i centres residencials per atendre situacions especials: situacions de sensellarisme i d'alta vulnerabilitat relacionada amb l'habitatge.
 2. Projectes de regeneració urbana i entorns residencials amb criteris d'inclusió social i sostenibilitat.
 3. Projectes orientats a crear comunitats energètiques locals i altres elements en el marc de la transició ecològica.
 4. Suport a organitzacions i associacions.

Up
Sol·licitud i documentació
Els ajuntaments metropolitans (a excepció de Barcelona) que vulguin optar a la subvenció han de presentar una sol·licitud dirigida a l'Oficina Tècnica de Gerència a través de la plataforma EACAT, a la qual cal adjuntar la documentació següent:
 • Document de sol·licitud (annex 1)
 • Memòria del projecte (annex 2)
 • Sol·licitud i justificació de bestreta i/o pagaments per fites assolides, si escau (annex 4)
 • Declaració d'obligacions de transparència (annex 3)
 • Certificat, o declaració responsable, de trobar-se al corrent de les obligacions als efectes de sol·licitar una subvenció amb:
  • La Tresoreria General de la Seguretat Social
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària
  • La Generalitat de Catalunya (fiscals i tributàries)
Quan s'envia aquesta documentació mitjançant l'EACAT, cal haver presentat la fitxa d'identificació financera "Comunicació de dades bancàries" mitjançant una instància genèrica i amb certificat digital. Veure procediment

Es poden presentar tants projectes com es vulgui, sabent que no es podrà atorgar més del total indicat a la clàusula tercera. Cada projecte es presentarà en una tramesa d'EACAT, i no s'acceptaran trameses amb més d'un projecte. A més, cal que es presentin dins el termini establert i en la forma escaient per poder ser valorats.

Es disposa de l'annex 7 (guia de comunicació) per donar compliment a l'obligació de fer difusió dels projectes que s'executin, així com dels annexos 5 i 6 per presentar la justificació degudament un cop finalitzat el projecte.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Up