Plan to support town councils

The metropolitan plan to support town councils aims to provide solutions to the economic problems of metropolitan municipalities. Its goal is also to promote, support, cooperate and coordinate initiatives of economic content that benefit institutions, businesses, citizens and territory.


The metropolitan plan to support town councils, which resolves to stimulate economic activity and to improve quality of life, has an endowment of 160 million euros distributed in four budgetary separated programmes:

 

 

Programmes Endowment
Support to municipalities to finance expropriations of green spaces and municipal allocations 54.000.000 €
Support to municipal housing agencies 46.000.000 €
Building rehabilitation and neighbourhood improvement 30.000.000 €
Improvement of infrastructures and competitiveness in industrial estates and economic activity areas 30.000.000 €


In terms of economic impact on the metropolitan territory, it is expected to achieve a multiplier effect of the AMB investment and to attract private investment up to nearly doubling the plan endowment: approximately 300 million euros, based on conventional calculations and commonly used references.

You can check the full text of the plan, in Catalan, in Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida.

 

 

Green spaces

This program, endowed with a 54 million euros budget at the most, is intended to finance aid to town councils, so that they can meet the costs of green spaces expropriations foreseen under the PGM (General Metropolitan Plan) and which are now consolidated by firm court decisions.

You can find more information about the program, concerning to both legal and economic aspects in Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida.

 • Plantejament jurídic

  La base jurídica d'execució d'aquest Programa metropolità es fonamenta en la constitució de Censos a favor de l'AMB sobre les parcel·les i dotacions objecte d'expropiació.

  Aquests Censos tindran caràcter temporal i redimible, es regiran d'acord amb les clàusules econòmiques i temporals que s'estableixin en els corresponents contractes individuals (Cens a Cens i parcel·la a parcel·la) i es formalitzaran en escriptura pública i al Registre de la Propietat.

  L'establiment d'aquests Censos a nom de l'AMB sobre finques de titularitat municipal, generarà un dret econòmic a favor de l'Ajuntament corresponent, el qual s'abonarà en els terminis que s'acordin per a cada cas. En aquest punt cal esmentar que l'AMB establirà les garanties de procediment necessàries per assegurar el destí finalista i concret dels pagaments.

  Per a totes i cadascuna de les parcel·les que es sol·liciti incorporar en aquest Programa, l'Ajuntament interessat haurà de formular una sol·licitud prèvia a l'AMB que anirà acompanyada de la documentació administrativa i judicial necessària per acreditar la situació processal i la quantia econòmica de l'operació.

 • Plantejament econòmic

  De manera general, aquest Programa metropolità oferirà als Ajuntaments interessats la possibilitat de formalitzar Censos (i/o drets reals equivalents segons la situació processal i destí de les parcel·les) d'un import màxim equivalent al 50% de la quantia econòmica reclamada judicialment. En conseqüència, aquest Programa de suport als municipis estarà dotat, com a màxim, amb 54 milions d'euros.

  La quantia vinculada a cada Cens (i el Cens en si mateix) es redimirà contra l'increment pactat de la part de gestió metropolitana de la participació municipal en els tributs de l'Estat (PIE) dels pròxims deu anys, com a màxim, establint-se un percentatge de participació pignorada.

  En cada cas i segons les necessitats de cada Ajuntament s'establirà quin import correspon a l'operació i quin percentatge addicional de la PIE s'aplicarà anualment a la seva recuperació, considerant capital, costos i interessos financers. És a dir, aquest Programa serà neutre a llarg termini respecte el pressupost de l'AMB, atès que els Ajuntaments es faran càrrec de totes les despeses generades. Així mateix, pel que fa a l'impacte immediat, només cal considerar el que pugui tenir sobre la gestió de Tresoreria de 2013.

  D'altra banda, el deute, en termes de relació bancària i d'imputació comptable i pressupostària, serà exclusivament de l'AMB.

  Pel que fa a la gestió econòmica del Programa, inicialment (2013) només estan vençuts 36 M€ del total de 108 M€ (els altres 72 M€ estan encara en tràmit administratiu/judicial). En conseqüència, per a 2013 l'AMB només ha de resoldre finançament pel 50% dels imports vençuts (18 M€) i sempre a partir de la corresponent sol·licitud municipal, que no necessàriament ha d'assolir aquest import màxim.

  Tanmateix, la línia de crèdit o solució bancària que s'aconsegueixi per aquesta operació ha de contemplar la possibilitat d'arribar als esmentats 54 M€, que és l'import màxim considerat a les previsions. En base a cobrir aquestes necessitats és com s'ha construït l' hipòtesi financera i pressupostària que sustenta la viabilitat del Programa.

Housing

This program, endowed with a maximum budget of 46 million euros, aims to support metropolitan town councils to prevent deterioration of public property of locally owned land and housing accumulated in recent years and its negative impact on municipal budgets, since it could involve the suspension of projects aimed at meeting the needs and expectations of citizens in relation to the access to social housing.

The program is aimed at local housing companies 100% owned by the municipality, which have been accepted by the AMB after being tested in both accounting aspects and their action program.

You can find more specific details of the program, concerning to both legal and economic aspects, as well as information of those companies already included in it, in Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida.

 • Plantejament jurídic

  La formula proposada és la de celebrar contractes d'opció de compra d'actius immobles mitjançant l'IMPSOL i directament amb les empreses municipals d'habitatge. Els drets d'opció de compra es pagaran a partir de 2013 i fins a 2016. Abans de finals de 2016 l'empresa municipal d'habitatge decidirà si recompra el dret a AMB/IMPSOL o bé s'executarà la compravenda pel preu inicialment acordat.

  Es proposa aquesta fórmula perquè manté el marc i els procediments jurídics i econòmics que habitualment utilitza l'IMPSOL en les seves operacions comercials, ofereix una solució homogènia per a totes les situacions i té l'agilitat de vehicular els recursos econòmics o el suport financer directament a les empreses.

  En definitiva, l'IMPSOL rebrà els recursos directament de l'AMB i, un cop formalitzats els corresponents convenis (contractes d'opció de compra), l'IMPSOL els transferirà, també directament, a les empreses municipals d'habitatge en concepte de pagament del dret d'opció de compra. Amb aquests ingressos les empreses guanyaran temps per materialitzar els seus plans de viabilitat fins el 2016.

  Assenyalar alguns dels criteris i condicions que regiran el Programa:

  1. Per participar al Programa les empreses han de ser 100% municipals.
  2. Hauran de ser propietàries exclusives - de ple domini i titularitat registral dels béns objecte dels contractes.
  3. AMB/IMPSOL estudiaran cada situació particularment i decidiran cas per cas la conveniència dels actius immobles objecte dels contractes.
  4. S'establirà cas per cas el preu total de la compra, així com el terminis i quanties de pagament del dret d'opció.
  5. El preu total de la compra no superarà el 75% del preu de taxació que ambdues parts acceptin de comú acord (i pot ser inferior en funció del risc i les garanties de l'operació) i un cop actualitzat per depreciació (excepte en el cas que ja existeixi un conveni previ entre l'IMPSOL i l'empresa municipal, que es respectarà el valor).
  6. Excepte en operacions acordades prèviament a aquest Programa, les condicions i el preu de compra han de ser incentius perquè les empreses decideixin recom¬prar el dret a partir de 2016.
  7. Les empreses poden optar per iniciar la recompra del dret a AMB/IMPSOL en qualsevol moment abans de finals de 2016.
  8. AMB podrà sol·licitar als Ajuntaments la garantia addicional de presentar plans de reestructuració i viabilitat de les seves empreses locals d'habitatge pel període 2013-2016.
 • Plantejament econòmic

  Com s'ha dit, s'han estudiat les situacions, projectes i necessitats de set empreses locals d'habitatge, establint-se unes possibilitats conjuntes de col•laboració amb l'IMPSOL d'uns 58 M€ dins el període 2013-2015.

  D'aquesta quantitat, 46 M€ s'han considerat com a necessitats de cash-flow que haurien d'aportar AMB/IMPSOL en tres anys, atès que la resta de 12 M€ son actuacions d'acompanyament davant entitats financeres. Sobre la quantitat total deter¬minada com a necessitat de flux de tresoreria en tres anys (46 M€), l'AMB ha treballat una hipòtesi de futur d'aquestes operacions, algunes de les quals ja tenia conveniades mitjançant l'IMPSOL, i també s'ha fet una estimació del risc associat a les possibilitats de recompra del dret d'opció respecte de la resta.

  En base a aquestes estimacions i l'estudi de la situació de les empreses, podem preveure que l'any 2016 aquestes estaran en condicions de retornar (recomprar) més de la meitat dels drets pagats per AMB/IMPSOL, de manera que es reingressaran uns 26 M€ provinents de la realització de vendes (13 M€) o d'aconseguir nou finança¬ment hipotecari (13 M€).

  D'altra banda, és previsible que AMB/IMPSOL executarà els drets d'opció de compra per adquirir la propietat d'actius immobles per import de 20 M€, vinculats amb projectes de desenvolupament urbanístic en els quals ja havia manifestat un interès previ de participació.

  En conseqüència, és raonablement previsible que amb la participació en l'execució d'aquests projectes AMB/IMPSOL acabarà recuperant la inversió realitzada i els costos financers associats, com a mínim.

Neighbourhood improvement

This programme, endowed with 30 million euros, is created to encourage the renovation of the housing stock of the metropolitan area of Barcelona which, according to estimates, needs rehabilitation actions in a 10% of its total.

The subsidies, which range between 15 and 50% of the total cost, will be distributed among five types of actions covered by the program (structural works, construction defects, accessibility, sustainability and energy rehabilitation, and urban renewal), choosing those whose characteristics generate an added value in terms of local employment, application of ecoefficiency criteria, improvement of habitability conditions and quality of life, and improvement of space and urban landscape, among others.

You can find details of the program, concerning to both legal and economic aspects, as well as information about the funds distribution among the different types of action and the subsidy levels determination, in Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida.

 • Plantejament jurídic

  El Programa de rehabilitació d'edificis i millora de barris es proposa com un progra¬ma de subvencions a fons perdut. Les sol·licituds es valoraran en concurrència no competitiva, d'acord amb les bases i la convocatòria que s'aprovin i fins exhaurir el pressupost disponible. En conseqüència, a partir de la seva aprovació per part del Consell Metropolità el Programa es desenvoluparà reglamentàriament, de manera que es defineixin tots els detalls, criteris i requisits necessaris per a desenvolupar-lo d'acord amb les normatives vigents d'aplicació.

  L'objectiu és fomentar i regular les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d'edificis d'habitatges, principalment destinats a residència habitual i permanent.

  El Programa inclourà tots els edificis residencials que compleixin uns requisits mínims d'antiguitat i els beneficiaris podran ser persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i propietaris o qualsevol altre règim admissible en Dret.

  En el marc de les actuacions descrites, el Programa incentivarà aquelles intervencions a realitzar en edificis inclosos en àrees urbanes homogènies designades com a Zones d'especial interès per l'AMB i l'Ajuntament implicat.

  La gestió del Programa anirà a càrrec de l'AMB, que delegarà al Consorci Metropolità de l'Habitatge la part relativa a l'administració de les subvencions als particulars, així com generar els instruments de difusió i programació necessaris per la seva efectivitat. Així mateix, s'utilitzaran les Oficines Locals d'Habitatge i les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels Ajuntaments metropolitans, per tal de difondre la informació i gestionar la interlocució amb els ciutadans i agents interessats. En aquest sentit l'AMB té interès en establir una relació preferent amb els gremis i col·legis professionals que puguin resultar implicats, així com en aconseguir la seva vinculació amb el desenvolupament del programa.

  Els àmbits d'actuació del Programa seran cinc:

  1. Obres estructurals: fonaments, estructura vertical i horitzontal.
  2. Deficiències constructives: façanes, terrats, mitgeres, celoberts, vestíbuls, escales i adequació d'instal·lacions generals, comuns (aigua, llum i gas) i de seguretat.
  3. Accessibilitat: ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.
  4. Sostenibilitat i rehabilitació energètica: instal·lació d'energies alternatives.
  5. Renovació urbana: projectes a realitzar sobre zones d'especial interès municipal i que arrosseguin inversió pública i/o privada complementària.
 • Plantejament econòmic

  El dimensionament econòmic total d'aquest Programa es proposa en un màxim de 30 M€, per meitats el 2014 i el 2015, de manera que de produir-se la seva total aplicació generarà un impacte inversor de 128 M€ sobre el territori.

  Les quanties de les subvencions atorgades a cada sol·licitud seran diferents per a cada tipologia d'actuació. També es preveu destinar quantitats addicionals quan es tracti de Zones d'especial interès (renovació urbana), actuacions de millora energètica associades a altres actuacions (deficiències constructives i/o accessibilitat) i pel compliment conjunt de les obres obligatòries i recomanades que estableixin els Informes Tècnics dels edificis objecte de subvenció.
   

  Tipologia
  d'actuació
  Estimació
  necessitats
  (edificis)
  Cost estimat
  per actuació
  Màxim %
  subvenció
  Màxim €
  subvenció
  Consignació
  total AMB
  Total
  actuacions
  Total inversió
  (público-privada)
  Obres
  estructurals
  2.017 100.000€ per edifici 30% 30.000€ per edifici 4 M€ 133 edificis 13,3 M€
  Deficiències
  constructives
  8.798 60.000€ per edifici 15% 9.000€ per edifici 4 M€ 445 edificis 26,7 M€
  Accessibilitat 14.618 80.000€ per edifici 25% 20.000€ per edifici 10 M€ 500 edificis 40 M€
  Sostenibilitat
  i rehabilitació energètica
    60.000€ per edifici 25% 15.000€ per edifici 5 M€ 334 edificis 20 M€
  Renovació urbana   280.000€ fins a 400.000€ 25% fins a 50% 70.000€ espai públic 7 M€ 100 espais públics 28 M€
            30 M€ 1.512 actuacions 128 M€

   


  Quadre resum del plantejament econòmic del programa. Font: Consorci Metropolità de l'Habitatge

  Proposta de subvencions addicionals:

   

   

  • 5% addicional a la subvenció atorgada pels edificis inclosos en les Zones d'especial interès. Tipologia d'actuació 5 (renovació urbana).
  • 5% addicional a la subvenció atorgada a les actuacions incloses en les tipologies d'actuació 2 (deficiències constructives) i 3 (accessibilitat) que, a més, determinin una millora energètica.
  • 5% addicional a la subvenció atorgada pels edificis en què es realitzin la totalitat d'obres que inclogui l'Informe Tècnic de l'Edifici, tant les obligatòries com les recomanades.

  Aquest Programa funcionarà amb el criteri de "caixa única" respecte les cinc tipologies d'actuació definides, de manera que la distribució interna dels recursos podrà variar segons sigui el tipus de demanda, els addicionals de subvenció atorgats i els interessos manifestats pels municipis. Tanmateix, es mantindran els límits generals de subvenció per projecte (edifici/espai públic) i en cap cas es superarà el límit màxim de disponibilitat (30 M€).

   

Areas of economic activity

The program of industrial estates and areas of economic activity has a total maximum budget of 30 million euros aimed at subsidies equally distributed to town councils and to companies related and/or located in economic estates and areas. With their actions, the program seeks to promote rehabilitation and improvement works with a colateral revitalizing effect on the local business community. The economic impact of the program is expected to be of about 75 million euros, as those subsidies estimated for each of the actions might be of a 40% at the most.

The affected area is not limited to the traditional concept of industrial estate, but it extends to areas the definition of which derives from the association with commercial, logistics, forestry or agricultural activities.

You can find more information about the program, concerning to both legal and economic aspects in Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida.

 • Plantejament jurídic

  El procediment d'adjudicació de les subvencions associades a aquest Programa serà un concurs de projectes que es valoraran en concurrència competitiva, d'acord amb les bases que s'aprovin i un cop autoritzat per part del Consell Metropolità.

  Alguns dels criteris i condicions que establirà aquesta convocatòria seran els següents:

  1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altre, o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats.
  2. Els sol·licitants seran els ajuntaments metropolitans que presentaran projectes dins de l'àmbit dels polígons o àrees d'activitat econòmica (PAE) del seu municipi.
  3. Els beneficiaris poden ser: els propis ajuntaments, associacions d'empreses dins de cada PAE i directament empreses individuals. Tanmateix, tots els projectes hauran de presentar-se a través d'un ajuntament metropolità, que prioritzarà les seves àrees d'especial interès.
  4. Les quanties de les subvencions de l'AMB per a cada projecte en cap cas podrà superar el 40% dels cost total, ni tampoc els següents límits individuals per beneficiari: 500.000 € per Ajuntament; 250.000 € per associacions d'empreses i 50.000 € per empreses individuals.
  5. Es podrà fer una bestreta justificada mitjançant factures proforma per un valor del 70 % de l'import de la subvenció.
  6. El ventall de problemàtiques identificades en els polígons que es proposa subvencionar són els següents (llistat provisional):
   1. Obres relacionades amb l'estat de conservació (voreres, enllumenat públic, tanques i marges, zones verdes...).
   2. Manca i deficiències en la senyalització interna del polígon.
   3. Qüestions de seguretat, agreujades per l'aïllament d'aquestes zones i la situa¬ció econòmica.
   4. Qualitat i fiabilitat de l'aprovisionament de serveis bàsics (energia, aigua i sa¬nejament) i complementaris (gas i telecomunicacions).
   5. Desplegament de fonts energètiques alternatives i estalvi energètic.
   6. Estalvi en el consum d'aigua potable, millora dels processos de depuració de les aigües, tractament i reutilització endògena de l'aigua tractada.
   7. Millora de sistemes de recollida de residus.
   8. Rehabilitació i adaptació d'edificis.
   9. Projectes relacionats amb la instal·lació de TICs tal com el desplegament de fibra òptica, la gestió de sistemes de seguretat o altres elements intel·ligents.
   10. Accions per millorar l'accessibilitat de les persones disminuïdes.

  S'establiran, així mateix, criteris que prioritzaran les actuacions en funció de qüestions objectives, com aquelles que afavoreixin les situacions de competitivitat del territori o les que millorin l'eficiència de la inversió metropolitana per la seva capacitat de captació d'inversió complementària, pública i privada.

  Finalment, l'AMB s'implicarà en aconseguir, també, la participació en aquest Programa de les empreses d'energia, serveis i comunicacions, per tal que prioritzin i completin les seves infraestructures en aquells PAEs en els que s'intervingui.

 • Plantejament econòmic

  Respecte al dimensionament econòmic total del Programa, aquest es proposa en 30 M€, per meitats el 2014 i el 2015, de manera que la seva total aplicació generarà un impacte inversor de 75 M€ sobre el territori, atès que el programa subvencionarà fins el 40% de les actuacions.

  La previsió és establir dues línies de subvencions de 15 M€ cadascuna, una reservada als Ajuntaments metropolitans i una altre per a empreses i agrupacions d'empreses.