Actualitzada la informació sobre el pressupost de l'AMB

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Gestió pressupostària i finances
News date:

Link:
Pressupost

Description

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'estat d'execució (ingressos i despeses), evolució del deute financer i modificacions de crèdits del pressupost de l'AMB, a data 30 de juny de 2019.