12.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu. Quan no es pugui fer servir en el color corporatiu s'aplicarà la versió de la marca a una tinta. Sempre que el color de fons sigui un color clar s'aplicarà en color negre; en cas contrari s'aplicarà en blanc, però mai en color.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.