Parks and beaches

The quality management model establishes a quality control standard to be achieved in the maintenance of the metropolitan parks and beaches, which is contracted by various suppliers and operators through public tenders.AMB technicians monthly evaluate the quality of parks and beaches of the metropolitan network and determine if the park or beach has reached the level of quality required by the contract. If required level of quality is not reached, the contractor operator receives penalties (financial discounts) in the invoicing concerning to the maintenance of such space.

Thus, evaluation concerns either to the work successfully done and the fulfilment of the level of quality required by the maintenance or cleaning contract of the beach or park.
Parks
The AMB carries out a monthly quality assessment of all metropolitan parks items based on sample sizes and previously established levels of quality.

This assessment applies to several concepts:
 • Quality areas: grouping of different quality items.
 • Quality items: basic elements of the parks which are likely to be evaluated.
 • Parameters: features of each item that are quantitatively or qualitatively assessed.
 • Quality levels: scores obtained after assessing parameters, items, areas, parks and sectors.
 • Type of analysis: metrics, quantitative, analytical, visual, acoustical and/or smell.
 • Sample: set of elements of one same item on which to measure the level of quality.
 • Areas and quality items (cat)
  Els ambits i objectes de qualitat on mensualment es realitza la valoració per garantir la qualitat de les instal·lacions, equipaments I serveis dels parcs metropolitans són:

  Jardineria
  Arbres. Prats secs.
  Arbusts, tanques vegetals, entapissants i altres. Vegetació singular.
  Gespes. Zones forestals.
  Prats regats.

  Mobiliari
  Bancs i taules. Papereres.
  Elements esportius. Senyalització i cartells.
  Elements de mobiliari. Zones per a gossos.
  Jocs infantils.

  Paviments
  Paviments durs. Vies verdes.
  Paviments granulars Vorades.


  Instal·lacions
  Arquetes i tapes. Vegetació singular.
  Boques de reg. Zones forestals.
  Cambres tècniques d'aigua. Làmines d'aigua i fonts ornamentals
  Cambres tècniques d'electricitat. Lluminàries, columnes i suports
  Embornals, cunetes i canals. Pous de registre
  Escomeses, comptadors i xarxes d'aigua. Programadors i telegestió del reg
  Fauna desitjada. Quadres, xarxes elèctriques i telegestió de l'enllumenat
  Fonts.
  Sectors de reg
  Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials. Zones drenants i pous d'absorció

  Edificacions
  Edificis. Murs.
  Elements construïts. Recintes de manteniment, magatzems i zones de contenidors.
  Lavabos públics. Tanques i baranes..

  Servei d'empresa
  Equip gestor. Seguretat i salut
  Personal i recursos humans.
 • Example of implementation of area, item and level of quality (cat)
  Control de qualitat de l'estat fitosanitari dels arbres

  Definició: arbres sense plagues ni malalties.
  Tipus d'anàlisi: visual i, segons el cas, analític.
  Puntuació:
  • Acceptable (50): cap presència d'afecció.
  • Inacceptable (30): menys del 10% del lot amb presència d'afecció; o plagues que causen molèsties als usuaris (Ex. Presència de melassa); o tractaments ineficaços; o realització de tractament en hores d'afluència d'usuaris.
  • Crític (10): més del 10% del lot amb presència afecció; o realització de tractaments en hores de molta afluència o hores no convingudes; o detecció d'erugues de processionària accessibles pels usuaris.
  La proliferació de plagues i malures atribuïble a una incorrecta gestió dels tractaments fitosanitaris per part del contractista sense una causa externa justificable es valorarà en l'àmbit de Servei d'empresa.

  (Nota: es tindrà en compte la naturalesa i la gravetat de les afeccions per valorar l'estat fitosanitari).
Beaches
Quality control in beaches is carried out in two different areas, the furniture and the cleaning.
 • Furniture and facilities (cat)
  El control de qualitat del mobiliari i instal·lacions de les platges metropolitanes es realitzarà mensualment i s'avaularà segons el següent procediment:

  Puntuacions de Qualitat
  • Correcte (60 punts). Estat satisfactori.
  • Acceptable (40 punts). Representa el límit inferior d'admissibilitat.
  • Inacceptable (20 punts). Els defectes dels elements trenquen l'objectiu fixat al contracte.
  • Crític (10 punts). El nivell d'inacceptabilitat és particularment greu i requereix una intervenció immediata.
  Àmbits de qualitat i valor global

  Es consideren com àmbits de la qualitat les platges de cada terme municipal. Mensualment es donarà un valor qualitatiu per cada àmbit.

  El valor global s'obtindrà per agregació dels valors dels diferents àmbits de qualitat, calculant la seva mitjana aritmètica que es considerarà com el valor mensual de la qualitat del contracte.

  Valoració dels àmbits municipals

  Cada mes s'obtindran dues valoracions de Qualitat:
  1. Valoració general: Inclourà totes les incidències recollides durant el mes.
  2. Valoració de l'empresa: No inclourà aquelles incidències no imputables al contractista. Aquesta valoració serà la que donarà lloc a les deduccions corresponents.
  Valoració dels objectes de qualitat

  Abalisament espigons, zones de bany i punts d'ajuda al bany. Mòduls de dutxes.
  Armaris salvavides. Papereres.
  Bancs de poliester, cadires de dutxa i mòduls múltiples de fusta. Passarel·les.
  Elements de retolació. Rentapeus.
  Jocs infantils. Tanques de fusta de pluvials.
  Magatzems Torres i cadires de vigilància.
  Megafonia.

  L'AMB formularà periòdicament enquestes als diferents serveis tècnics municipals per tal de contrastar el nivell de qualitat obtingut amb les seves apreciacions.
 • Cleaning (cat)
  El control de qualitat es basa en els mateixos paràmetres que el control de mobiliari: definint àmbits i aplicant puntuacions sobre la qualitat.

  Les zones de control en el cas de la neteja de sorra són sis:
  • Àrees de servei: Zona d'un metre d'amplada que envolta el conjunt d'elements que s'agrupen als accessos (dutxes, passeres, papereres, etc.).
  • Zona no garbellada: Superfície de platja (corresponent a 50 m d'amplada) a la que no es garbella la sorra, degut a la impossibilitat d'accés o a les seves característiques (sols compactats, amb roques, etc.) realitzant-se la neteja de forma manual. Inclou les zones amb vegetació i protegides que es troben dins del límit d'àmbit de manteniment.
  • Zona garbellada: Superfície de platja (corresponent a 50 m d'amplada) que, de forma periòdica, es garbella mecànicament.
  • Zona humida: Superfície de platja (corresponent a 50 m d'amplada) que forma la franja de sorra on arriben les onades i que es neteja principalment de forma manual.
  • Pluvials i rieres: cada unitat de sortida del pluvial o riera a la platja amb la seva zona d'influència (zona que queda coberta amb aigua quan s'obren).
  • Esculleres, espigons i altres espais litorals: espai longitudinal d'uns 50 m d'amplada formar per agrupacions de roques, continues o no, en les parts que limiten amb la sorra i són accessibles des d'aquesta. Poden estar disposades de forma paral•lela al mar, com a defenses de passeigs marítims o de la mateixa costa, o bé perpendiculars, formant espigons. També s'inclouen en aquest grup les costes rocalloses naturals.
  Per definir quina serà la puntuació que marcarà el nivell de qualitat del servei de neteja es defineixen un seguit de paràmetres, en forma de tipus de brutícia, a cadascuna de les sis zones de control.

  L'absència o presència dels següents elements indiquen el grau de qualitat del servei:
  • Sòlid perillós: qualsevol objecte susceptible de produir danys als usuaris de les platges: vidres, claus, hams, estelles, xeringues, etc.
  • Sòlid antihigiènic: objecte orgànic (excrements, restes d'animals, plantes en putrefacció, etc.) o inorgànic (bolquers, tampons, preservatius, etc.) que per les seves característiques i riscos pugui resultat molest o presentar riscos d'infecció pels usuaris.
  • Sòlid petit: objecte d'origen inorgànic que per les seves petites dimensions és difícil de retirar, com burilles, palets de plàstic, paperets, etc.
  • Sòlid mitjà: objecte inorgànic entre 5 i 30 cm (envasos d'aigua, llaunes, etc.).
  • Sòlid gran: objectes inorgànics de dimensions superiors als 30 cm.
  • Sòlid orgànica no acceptat (SONA): elements orgànics relacionats amb la dinàmica normal de les platges però que no són acceptables per les molèsties que poden suposar pels usuaris (pudors, etc.). Per exemple, acumulacions de musclos, algues, meduses, peixos i altres animals morts.
  • Residus vegetals grans: restes de plantes de mida gran (més de 5 cm) que no suposen perill ni molèsties importants pels usuaris (troncs, branques, canyes, etc.).
  • Residus vegetals petits: restes de plantes de mida petita (menys de 5 cm) que no suposen perill ni molèsties importants pels usuaris.
  • Vegetació excessiva: es considera així aquella vegetació que afecti als elements de mobiliari, o a la seva àrea de servei d'una alçada superior als 10 cm o que, per la seva extensió i alçada en general afecti negativament la neteja.
  Altres elements que es tenen en compte per definir el grau de qualitat del servei és la uniformitat, aspecte i tracte del personal, la seva professionalitat i l'equip gestor o fiabilitat de l'empresa operaqdora.

  Finalment, per definir la qualitat del servei de neteja també es valorarà el temps d'actuació: aquell transcorregut entre la notificació d'una incidència i la seva resolució. Aquesta valoració la realitza el propi municipi.
 • Example of implementation of area, item and level of quality (cat)
  DUTXES

  Es valoraran mitjançant tres paràmetres: funcionament, estat del mòdul i neteja.

  La valoració es farà per lots. Cada lot estarà format per la totalitat de dutxes de cada municipi.

  Funcionament

  Per al paràmetre de funcionament es prendrà com a unitat de mesura el pal de dutxa amb el seu corresponent pou de drenatge.
  • Es considerarà que el funcionament és correcte quan el temporitzador funcioni correctament i l'aigua surt en cabal i direcció correcta, sense que es formin erosions ni basses al voltant. El pou drena bé i la conducció de subministrament d'aigua, es troba soterrada i lliure de fuites.
  • Es considerarà que el funcionament no és correcte quan no es dona alguna de les consideracions anteriors.