Tècnic superior arquitecte

Convocatòria pública per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a adscrit/a al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant el procediment de concurs de mèrits obert a la mobilitat interadministrativa.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud de participació per registre electrònic mitjançant la Instància genèrica de l'AMB enllaçada en aquesta pàgina.

Juntament amb la instància, s'ha d'annexar còpia escanejada del DNI, curriculum vitae i documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Instància genèrica

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
901208/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Llistat d'admissió
Publicació:
DOGC 06.05.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats