Cap del Servei d'Infraestructura Verda

Back

Convocatòria pública per a la selecció del lloc de Cap del Servei d'Infraestructura verda del grup A, subgrup A1, nivell 27 de complement de destinació, mitjançant procediment de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, adscrit  a la Coordinació general d'Innovació i Infraestructures de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.


  • Tipus: Obert a la mobilitat interadministrativa per a funcionaris de carrera
  • Número expedient: 901373/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL