L'AMB presenta el protocol metropolità d'actuació per episodis d'elevada contaminació atmosfèrica

Back

| Subject: Mobility and Transport

Pren com a referència els contaminants N02 i les partícules PM10, determina mesures temporals de mobilitat i medi ambient i contempla una campanya de comunicació a la ciutadania. Inclou la creació d'un gestor municipal d'episodis de contaminació atmosfèrica a cadascun dels 36 ajuntaments metropolitans per coordinar les mesures amb l'AMB. Aquest protocol complementarà les accions estructurals que implementarà l'AMB per millorar la qualitat de l'aire

Reunió municipis


L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat als municipis metropolitans avui dijous, 17 de novembre, el protocol metropolità d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, que complementarà les diferents mesures estructurals que està treballant l'AMB en aquest àmbit per millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants. 

El protocol pren com a referència i se centra en els casos puntuals de màxima concentració de diòxid de nitrogen (NO2) o de partícules PM10, els contaminants més nocius per a la salut de les persones i dels quals se superen en algunes ocasions els límits establerts per la Unió Europea i l'OMS. Tot plegat tenint com a referència les dades recollides per les estacions de mesura de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

Una part important del protocol és la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana sobre els episodis concrets de contaminació atmosfèrica. Aquesta campanya, que es posarà en marxa immediatament després de l'avís d'activació del protocol, s'intensificarà en funció de la fase activada. Bàsicament, se centrarà en les ràdios, amb falques publicitàries; en els webs municipals i webs dels mitjans generalistes i locals, a través de banners; i via xarxes socials, amb els diferents perfils de l'AMB i dels ajuntaments metropolitans. En aquest sentit, l'AMB notificarà la situació i el nivell d'avís i oferirà consells i recomanacions a la ciutadania.

L'altra part del protocol es basa en les mesures i actuacions puntuals que l'AMB aplicarà durant el període que duri l'avís, d'acord amb les competències que l'organisme metropolità té assignades sobre transport públic, taxi, medi ambient i ordenació del territori. Seran actuacions adreçades a reduir el trànsit privat que s'aniran intensificant i endurint a mesura que augmenti el risc.

Protocols per contaminació d'NO2 i per partícules PM10

En el cas del NO2, el protocol defineix quatre fases: des d'una fase de seguiment atent, passant per l'avís preventiu i la fase episodi, fins arribar a la fase d'alerta o de màxima contaminació.

En el cas de les partícules PM10, el protocol defineix dues fases: l'avís preventiu i la fase episodi.

L'aplicació d'una fase o altra dependrà del nivell de contaminació provocat per cada contaminant. En tots dos casos, les accions i mesures plantejades es duran a terme de forma acumulativa; així, a mesura que van augmentant les fases d'activació, es van incorporant noves mesures sense desactivar les mesures de les fases precedents.

Veure annex en PDF amb els límits de cada contaminant i les mesures determinades en cada cas.

Coordinació entre els 36 ajuntaments: la figura del gestor municipal del protocol

Aquest pla d'acció es coordinarà amb els 36 ajuntaments metropolitans i es vehicularà a través de la creació de la figura d'un gestor municipal dels episodis de contaminació a cadascun dels 36 ajuntaments metropolitans, una figura local sobre la que recaurà el pes de coordinar a escala municipal les accions i mesures determinades en cada cas. També es coordinarà amb la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'unir esforços entre administracions a l'hora de lluitar contra la contaminació atmosfèrica.

El protocol metropolità d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica s'aprovarà al Consell Metropolità i es presentarà també al Consell de Mobilitat de l'AMB, un òrgan format per més de 200 experts que persegueix el consens entre els diferents agents de la mobilitat del territori (tècnics, administracions, empreses privades, teixit associatiu, professionals, entre d'altres) i que es reunirà de nou, previsiblement, el gener del 2017. 

Reclamació al Govern de l'Estat i a la Generalitat

"L'elevada contaminació ambiental esdevé una problemàtica estructural a l'àrea metropolitana de Barcelona i posa de manifest la necessitat d'abordar els reptes llargament reivindicats pel conjunt d'administracions locals. En aquest sentit, reclamem a l'administració de l'Estat i a la Generalitat que abordin urgentment actuacions pendents", ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB. Poveda ha destacat, en aquesta línia, el desenvolupament del Reglament de la llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, la construcció dels carrils Bus-VAO i plataformes reservades que incrementin la velocitat comercial dels autobusos, l'execució immediata del Pla de millora de rodalies ferroviàries i la construcció d'aparcaments vinculats al transport públic (park and ride).

Prova: $provaURL