Consell Metropolità del mes de maig

| Subject: Government Action

L'AMB aprova una nova subvenció de 2 milions d'euros per construir la nova Bicivia i altres carrils bici, i presenta també noves subvencions per a projectes innovadors de prevenció de residus

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha donat llum verda avui al Consell Metropolità del mes de maig a una nova subvenció de 2 milions d'euros per cofinançar i construir, amb els ajuntaments implicats, 17 nous carrils bici en 16 municipis metropolitans. Aquesta segona convocatòria de subvencions, que segueix la primera realitzada l'any 2016, millorarà la connectivitat i permetrà continuar construint la xarxa Bicivia, que connectarà, directament i segura, tota la metròpolis, i altres vies pedalables a la metròpolis de Barcelona.

Els 17 projectes estan pressupostats en un total de més de 5,5 milions d'euros i representen 18,5 km de nova xarxa pedalable.

Entre els 17 projectes en destaquen alguns que representen importants nexes metropolitans de connectivitat per anar donant forma a la xarxa Bicivia. Per exemple, per donar continuïtat als eixos Bicivia 4 i Bicivia 7, en destaquen els dos projectes següents: el projecte del Pont d'Esplugues i el de la carretera Reial de Sant Just Desvern. Aquests dos futurs projectes permetran enllaçar amb la nova i exitosa connexió metropolitana que s'ha fet per la Diagonal.

Un altre de destacat és el projecte de Sant Feliu de Llobregat, que connectarà el Polígon del Pla amb l'estació de Rodalies de Renfe del municipi. Algunes empreses del Polígon del Pla han participat en el programa Biciempresa AMB per fomentar l'ús de la bici per traslladar-se de casa a la feina, i s'havia posat de manifest la necessitat d'aquesta connexió per millorar la interconnexió amb d'altres mitjans de transport.

En l'àmbit del barcelonès nord, destaca el projecte de Badalona, al carrer Alfons XIII. Aquest nou projecte permetrà donar continuïtat a l'eix Bicivia 3 i facilitarà la connexió entre Sant Adrià de Besòs i Badalona. Així mateix, el projecte d'Eduard Maristany de Sant Adrià de Besòs permetrà donar continuïtat a l'eix Bicivia 1.

Sobre els criteris per atorgar aquesta nova subvenció, s'han prioritzat les actuacions que coincidissin amb la xarxa Bicivia, així com la interconnexió amb intercanviadors de transport, polígons d'activitat econòmica o grans centres generadors de mobilitat. S'ha prioritzat també l'execució de projectes que presenten continuïtat amb projectes de municipis veïns que també han sol·licitat subvenció, i la continuïtat amb altres vies pedalables ja existents o projectades.

Anterior subvenció per construir carrils bici, amb projectes finalitzats i en ús

A la primera convocatòria de l'AMB per fomentar l'execució de la xarxa Bicivia i altres carrils bici, l'organisme metropolità hi va destinar també 2 milions d'euros. Amb aquest import, s'han cofinançat 24 actuacions en 17 municipis metropolitans.

Actualment, hi ha sis projectes finalitzats: Sant Just Desvern (condicionament de carrils bici en el municipi), el Prat de Llobregat (implantació del carril bici al Coronel Sanfeliu), Barcelona (carril bici del carrer Numància i carril bici de connexió entre el passeig de la Zona Franca i el Carrer A), Viladecans (implantació carril bici, antiga C-31) i Esplugues de Llobregat (carril bici a l'avinguda dels Països Catalans).

La resta d'actuacions d'aquesta primera convocatòria es troben en procés d'execució d'obres i es preveu que estiguin finalitzades abans de febrer de 2019. Es tracta d'actuacions presentades pels municipis de Ripollet, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallés, Cervelló, Sant Vicens dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Badalona i Tiana.

Aprovades les bases per a nous ajuts a projectes que ajudin a reduir la generació de residus

En el transcurs del Consell Metropolità també s'ha aprovat, per unanimitat, una nova convocatòria de subvencions amb l'objectiu de facilitar la recerca en el camp de la prevenció de residus municipals.

Aquests ajuts, que l'AMB entrega des de l'any 2008, i que al llarg dels anys ja han finançat gairebé 40 projectes, estan destinats a finançar estudis que proposin les millors i més innovadores vies per evitar la generació de residus municipals, tant des del punt de vista de l'administració encarregada de la gestió com dels ciutadans i dels petits comerços del teixit urbà que es considera que en són els productors. D'aquesta manera, també contribueixen a estratègies prioritàries per l'AMB, com són l'economia circular i la sostenibilitat.

Sumant totes les convocatòries d'anys anteriors, s'han materialitzat i dut a terme més de 30 dels projectes presentats, tots amb efectivitat demostrada en la reducció de residus. Són destacables, per exemple, les estratègies per evitar el malbaratament alimentari i fomentar el compostatge (que han augmentat un 2% la recollida de fracció orgànica), o els estudis de reducció de la fracció "altres", valorada amb un 4% de potencial de millora.

Els ajuts estan dirigits a estudiants, concretament als que estan fent l'últim curs d'un grau, els que estiguin fent o hagin de fer el treball final de carrera (TFC) i que es pugui finalitzar durant l'any de la convocatòria; llicenciats que estiguin fent un màster, i llicenciats el curs anterior a la convocatòria.

Com a condicions per rebre la subvenció per finançar la recerca, s'han establert els següents requisits:
 • El projecte s'ha de desenvolupar en el marc territorial de l'AMB.
 • La recerca ha d'estar dirigida per un professor universitari o personal acreditat en l'àmbit de la recerca.
 • El projecte ha de contribuir a resoldre qüestions concretes dins l'àmbit municipal o metropolità relacionades amb la prevenció de residus de les fraccions que actualment es recullen selectivament: orgànica, paper, envasos, vidre, deixalleria, resta.
 • S'ha d'acabar i presentar durant l'any natural de la convocatòria.
La dotació pressupostària per a aquest programa de beques és de 24.000 € durant el 2018, i es preveu que els ajuts continuïn en anys posteriors. En aquest sentit, com a màxim es concediran anualment 6 subvencions de 4.000 euros cadascuna.

Després de l'aprovació inicial d'avui, les bases d'aquesta convocatòria s'han sotmès a un període de 30 dies d'informació pública, abans de l'aprovació final.

Vestimenta dels taxistes

El Consell Metropolità d'avui també ha aprovat inicialment la modificació de l'article 42.4 del Reglament Metropolità del Taxi, que fa referència a la vestimenta dels taxistes. Amb aquesta modificació reglamentària, l'IMET vol incidir en una millora de la qualitat del servei que es presta als ciutadans. Es pretén donar més claredat i més eficàcia a una norma vigent durant molt de temps, la qual necessitava renovació, l'aplicació de la qual fins ara podia ser subjectiva. Quan entri en vigor aquesta nova normativa els taxistes tindran els conceptes més clars sobre el tipus de vestimenta que està permesa per prestar un servei de transport  públic com és el del  taxi i, al mateix temps, el control per part del servei d'inspecció de l'IMET serà més eficient.

L'AMB proposa al Ministeri de Foment modificar l'article 182.2 del ROT per afegir claredat jurídica al redactat

El Butlletí Oficial de l'Estat acaba de publicar el Reial decret llei 3/2018, de 20 d'abril, que modifica la Llei d'ordenació dels transports terrestres, en matèria de condicions per a l'exercici de l'arrendament de vehicles amb conductor i de les autoritzacions que habiliten per dur a terme aquesta activitat. Es tracta de les autoritzacions per a l'activitat de les conegudes com a llicències VTC.

Aquesta norma estatal parteix de la necessitat de garantir un adequat equilibri entre l'oferta de serveis en aquesta modalitat de transport i la que representen els taxis, emparats per les corresponents llicències municipals, ja que es reconeix que s'està produint un increment exponencial del nombre d'autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor que comença a afectar de manera immediata i significativa la prestació d'altres modalitats de transport, i molt especialment els serveis prestats pels taxis, fortament regulats en l'àmbit urbà.

Segons reconeix la norma estatal, es tracta d'evitar repercussions sobre els usuaris del servei i l'ordre públic. D'altra banda, si continuen augmentant sense límit el nombre d'autoritzacions de VTC, podria arribar a perillar l'efectivitat de les polítiques locals destinades a racionalitzar la prestació del servei de transport de turisme en l'àmbit urbà i metropolità.

L'article 91 de la Llei d'OTT de 1987 ja preveu que els taxis i els VTC són una excepció al principi que les autoritzacions estatals valen per fer serveis a tot el territori nacional, de manera que aquests serveis en taxi o en vehicles VTC "han de respectar les condicions que, si escau, es determinin reglamentàriament en relació amb l'origen, destí o recorregut dels serveis". Aquestes condicions poden ser establertes per normes estatals, però també autonòmiques o locals.

Com que l'AMB té les competències locals en matèria de transport urbà, que comprèn els diversos serveis que transcorren íntegrament per l'àmbit metropolità, ha acordat proposar i instar el Ministeri de Foment la modificació del Reglament estatal d'ordenació dels transports terrestres, en el sentit que l'article 182 reculli expressament la necessitat que els vehicles amb llicència VTC de l'Estat o de la Generalitat restin també subjectes a la resta d'autoritzacions exigides per les normes vigents, entre les quals tindrà especial importància a l'àmbit metropolità el Reglament d'ordenació d'aquesta activitat que actualment està en tràmit a l'AMB.

Es tracta de reforçar l'aplicació futura d'aquest Reglament, no tan sols des de la protecció dels valors ambientals i de sostenibilitat de la mobilitat urbana, com pretén la futura norma metropolitana, sinó també des de la concurrència amb l'activitat del taxi.


Related documents
Related projects
 • Subjects:
  Bicycle, Bicycle, Bicycle
  Status:
  En curs
Where
Marker
Seu AMB Barcelona