Serveis de ibus

Back

Informació relacionada amb el temps de pas dels autobusos

Technical file card

Servei que retorna el temps previst de pas d'un autobús per a una parada donada.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan
getArrivalTimesByStopCode: Donada una parada, retorna el temps de pas de tots els busos que passen per la parada. View
SOAP Service
  • Catalan
getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: Donada una parada i una línia, retorna el temps de pas del bus d‟aquesta línia que passa per aquesta parada. View
SOAP Service
  • Catalan
getRoutesAndArrivalTimesByStopCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumberrouteDescr. View
SOAP Service
  • Catalan
getRoutesAndArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumber i routeDescr. View
SOAP Service
  • Catalan
getAllArrivalTimes: Retorna la previsions de tots els busos de tota la xarxa fins a la següents parades del seu recorregut. View