Direct access:

Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva pròpia activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Cercar les entitats en què participa l'AMB per temes i naturalesa jurídica del tipus de relació:
 • Agència de Residus de Catalunya (ARC) L'AMB té representació en el Consell de Direcció de l'ARC, entitat de dret públic amb competències sobre els residus que es generen a Catalunya.
 • Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya L'AMB té representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC), l'òrgan superior de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
 • Red de Ciudades por la Bicicleta L'AMB ostenta la presidència de la Junta Directiva d'aquesta associació d'entitats locals que promou la mobilitat en bicicleta, especialment a les ciutats, de forma segura
 • Red Estatal de Entidades Locales por el compostage doméstico y comunitario Coordinadora d'entitats locals que promouen polítiques públiques i experiències de compostatge domèstic i comunitari
 • Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) L'AMB forma part de CGLU a través de Metropolis. CGLU vol representar mundialment els governs locals i regionals per defensar els seus interessos i valors a través de la cooperació.
 • LOCALRET Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació.
 • Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona L'AMB ostenta la vicepresidència d'aquest òrgan, que entre altres funcions resol expedients de planejament sobre plans d'ordenació urbanística, de millora urbana, parcials, etc.
 • International Bus Benchmarking Group (IBBG) L'AMB participa a través de TMB en aquesta associació creada per compartir coneixement sobre la gestió del transport en autobús amb la finalitat de millorar la seva operativa
 • Fundació Carles Pi i Sunyer La Fundació Carles Pi i Sunyer és un espai d'estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l'àmbit del govern local i les comunitats autònomes.
 • Gestora de Runes de la Construcció SA L'AMB participa a través de la societat TERSA. Gestora de Runes de la Construcció és una empresa mixte públic-privada, que gestiona la deposició controlada dels residus de la construcció i n'impulsa la seva valorització i selecció en origen
 • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Organisme públic dependent de l'AMB, que entre altres funcions promou habitatge amb protecció oficial en col·laboració amb els Ajuntaments.
 • Consorci Ecoparc 3 del Besòs La titularitat de l'Ecoparc 3 és de l' AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que en fa la gestió a través de l'empresa TERSA (Tractatament i Selecció de Residus, S.A.). L'explotació es realitza en règim de concessió per part de l'empresa ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A.