Autoritat ambiental

The environmental authority works for the fulfilment of all laws related to environment and sustainability. It is also responsible for reporting and centralizing management procedures for the obtaining of permits and licenses.

The AMB has become an environmental authority in matters of administrative intervention consenting the previous permission to wastewater discharge of the activities in municipal and/or AMB sewerage network or directly to treatment plants by tanker trucks. The discharge authorization is integrated in environmental licenses and permits of activities granted by the OGAU (Office of Combined Environmental Management) or by town councils, as another environmental vector.

The AMB works as environmental authority in the following areas:
 • PMAA (Metropolitan Environmental Assessment Panel), a technical environmental metropolitan body in charge of evaluating application forms and files of environmental license and writing the final report in accordance with Article 38 of Law 20/2009, of 4th December, about prevention and control of activities in municipalities with less than 20,000 inhabitants and in municipalities of between 20,000 and 50,000 inhabitants not having a competent municipal technical environmental body. The PMAA reports on pollution caused by noise, vibration, heat, odours, water supply, discharges to the sewerage public system or to municipal sewers, and municipal waste management.
 • Intervention in industrial discharges
 • Authorisation of networking connections
 • Groundwater discharge applications
 • Environmental urban planning reports
 • Environmental health: odour and noise
You can find more information about the role of the AMB as environmental authority on the website in Catalan.

Environmental data
Àmbits
Sectors on l'AMB exerceix com a autoritat ambiental:
 • Ponència metropolitana d'avaluació ambiental
  En compliment de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons s'estableix al seu article 14. E apartat c) i per Decret de la Presidència de l'AMB de data 12 de desembre de 2012 es va constituir la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA), com a òrgan tècnic ambiental metropolità amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000 i més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

  Les matèries sobre les quals informa la PMAA són contaminació per sorolls, vibracions, atmosfera, llum abocaments d'aigües residuals i gestió de residus, a més d'integrar totes les altres competències de la resta d'administracions.

  Els municipis de l'àrea metropolitana on actualment actua la PMAA són els següents: Badia del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Tiana, Montgat i Torrelles de Llobregat.

  Informe integrat de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental 

  • Dades de gestió: 
  Gràfic Expedients PMAA
 • Autorització d'abocament d'aigües residuals
  El text refós del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat l'11 d'abril de 2019, estableix quines són les activitats sotmeses a la intervenció de l'AMB en matèria d'aigües.

  En el cas d'abocament d'aigües residuals amb destí final una estació de depuració d'aigües residuals metropolitana, les activitats afectades són les que compleixin els següents criteris:

  a. Totes les activitats amb un cabal d'abocament superior a 6.000 m3/any.

  b. Totes les activitats que, amb independència del cabal referit al punt anterior, es trobin a les següents classificacions:
  1. Les activitats compreses en les seccions B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009,a provada per Decret 137/2008, de 8 de juliol.
  2. Totes aquelles activitats que es troben incloses en al relació que figura a l'annex 4 del RMAAR.
  Dins d'aquestes autoritzacions s'inclouen:

  Programa de reducció de la contaminació (PRC)
  Autorització d'abocament d'aigües freàtiques
  Autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicle cisterna 

  • També l'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana:
  El procediment de tramitació de l'autorització prèvia a l'abocament variarà en funció de la classificació d'aquestes segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  a) Les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental (annex I de la Llei 20/2009) hauran de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web de l'AMB i presentar-lo a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, d'ara endavant OGAU, administració competent en la tramitació de l'autorització ambiental.

  Sol·licitud d'informe ambiental del vector de les aigües residuals d'activitats d'annex I 

  b) Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (annex II de la Llei 0/2009) hauran de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web de l'AMB i presentar-lo a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'establiment, que serà l'administració competent en la tramitació de la llicència ambiental.

  Sol·licitud d'informe ambiental del vector de les aigües residuals d'activitats d'annex II 

  c) Les activitats sotmeses a règim de comunicació (annex III de la Llei 20/2009) o que no estiguin classificades en l'esmentada Llei 20/2009, hauran de sol·licitar l'autorització d'abocament directament a l'AMB, la qual serà atorgada per aquesta mitjançant resolució expressa.

  Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals per activitats d'annex III o no classificades 

  • Dades de gestió:
  ?
  Gràfic Autoritzacions d'abocament d'aigües a xarxa metropolitana

  Gràfic Autoritzacions d'abocament d'aigües freàtiques
 • Autoritzacions de connexió en xarxa
  Per a la connexió a la xarxa metropolitana de sanejament és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el capítol IV del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona el 8 de juny del 2011.

  Els ajuntaments metropolitans, prèviament a la connexió, hauran de sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona una autorització de connexió de les seves xarxes de clavegueram a la xarxa metropolitana.

  Excepcionalment, per a totes les edificacions i establiments comercials o industrials que no disposin de xarxa de clavegueram municipal davant la façana però on existeixi xarxa metropolitana de conformitat amb l'article 9 del RMAAR, han de demanar l'autorització de connexió a l'AMB.

  L'obra, en qualsevol cas, serà executada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament o a través del seu òrgan de gestió indirecte, tal com estableix el RMAAR.

  Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament
 • Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana
  Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres d'acord amb el Títol 3 del RMAAR.

  Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana
 • Acreditació d'empreses transportistes
 • Sol.licitud d’ús d’aigua regenerada

Up
Preguntes freqüents

Up